สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 62,925
 เรื่อง : ขอความร่วมมือส่งรายชื่อบุคคลและพื้นที่ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พค. 67 09:21:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,924
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ท่ามะเฟือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พค. 67 08:26:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,923
 เรื่อง : การแต่งตั้งหัวหน้าจนท.และจนท.พัสดุ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 19 พค. 67 18:02:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,922
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่น ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 19 พค. 67 11:59:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,921
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 19 พค. 67 09:35:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,920
 เรื่อง : ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมาร่วมปฏิบัติงาน
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 19 พค. 67 09:28:46 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,919
 เรื่อง : ซักซ้อมการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาล
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 18 พค. 67 12:20:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,918
 เรื่อง : ส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา "สกสค.พบเพื่อนครู และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส."
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 19:56:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,917
 เรื่อง : เกียรติบัตรการอบรม ?การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะ EF และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน?
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 17:43:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,916
 เรื่อง : เกียรติบัตรการอบรม ?การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะ EF และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน?
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 17:41:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,915
 เรื่อง : เกียรติบัตรการอบรม ?การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะ EF และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน?
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 17:40:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,914
 เรื่อง : เกียรติบัตรการอบรม ?การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะ EF และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน?
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 17:39:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,913
 เรื่อง : การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 17:16:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,912
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 17:02:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,911
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่และโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 16:54:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,909
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนปูนซีเมนต์ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 16:22:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,908
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกโครงการ รางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 16:19:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,907
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมพิธีพระราชทานเเผ่นธรรมนาวา วัง
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 3. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 16:18:59 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,906
 เรื่อง : เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 16:04:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,905
 เรื่อง : เชิญผู้ควบคุมงานเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 16:00:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,837 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84   | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 



จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๑๙๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖