สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,473
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 11:37:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,472
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(รายมิติ)จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 11:37:46 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,471
 เรื่อง : แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Document)
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 11:36:51 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,470
 เรื่อง : จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 11:14:20 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,468
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 11:03:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,467
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือส่งมอบอุปกรณ์ และดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 2 และปี 3 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ฤ
ผู้รับ : 44 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:50:04 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,466
 เรื่อง : พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือส่งมอบอุปกรณ์ และดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 2 และปี 3 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ฤ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:48:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,464
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโครงการวิ่ง "ลับแล ปันสุข" และขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงกิจกรรม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:39:44 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,463
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:32:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,462
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ควรได้รับการยกย่องเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:29:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,461
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ควรได้รับการยกย่องเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 67 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:26:33 น. ]

รับแล้ว : 44 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 23 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,460
 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:24:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,459
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 ขั้นตอนที่ 2
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:22:54 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,458
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ควรได้รับการยกย่องเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 61 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:21:39 น. ]

รับแล้ว : 41 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 20 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,457
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 10:06:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,456
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 09:55:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,455
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดหาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP /SME/สินค้าเด่นเพื่อเข้าร่วมงาน "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย"จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 09:53:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,454
 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 09:44:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,453
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำเดือนมกราคม2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 09:37:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,452
 เรื่อง : อนุมัติให้จำหน่ายแม่โค กรณีพิเศษ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ออกจากทะเบียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 09:33:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87   | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๔๒๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖