สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,880
 เรื่อง : โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู้เป้าหมาย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 16:12:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,879
 เรื่อง : เร่งรัดสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 16:12:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,878
 เรื่อง : การประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการประเมิณประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำจังหวัด สำหรับรอบการประเมิณที่ 1/2567 (1ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 15:57:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,877
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 15:48:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,876
 เรื่อง : ประชุมการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 15:35:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,874
 เรื่อง : การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 14:22:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,873
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.ศธ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 14:20:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,872
 เรื่อง : การรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 14:20:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,871
ด่วนมาก


 เรื่อง : แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 14:19:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,870
 เรื่อง : การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 14:02:15 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,869
 เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 14:00:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,868
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 13:53:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,867
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งลำดับการนำเวนอของส่วนราชการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 13:44:44 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,865
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 13:32:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,864
 เรื่อง : การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 13:29:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,863
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 13:27:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,862
 เรื่อง : การรับมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านและพื้นที่ชุมชนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 13:24:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,861
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 11:56:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,860
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 11:45:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,859
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมีกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 11:23:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,711 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44   | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๒๐๓,๙๕๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖