สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,107
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของวัดคาทอลิค
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 16:45:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,106
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 16:34:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,105
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการเพื่อรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 16:30:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,104
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 16:19:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,103
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการเพื่อรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 16:09:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,101
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบริหารราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 15:50:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,100
 เรื่อง : การติดตาม และขยายผลตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566 (ในรูปแบบออนไลน์)
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 15:46:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,099
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 15:40:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,098
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการเพื่อรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 15:24:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,097
 เรื่อง : การรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 14:50:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,095
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
ผู้รับ : 153 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 14:35:52 น. ]

รับแล้ว : 104 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,094
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 13:37:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,093
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 13:10:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,092
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 12:58:44 น. ]

รับแล้ว : 72 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,091
 เรื่อง : โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 12:53:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,089
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 12:25:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,085
 เรื่อง : ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565(แบบ สขร.1)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 08:47:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,084
 เรื่อง : ขอสำรวจความต้องการ รถวีลแชร์ (Wheel Chair)
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 07:42:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,083
 เรื่อง : ขอสำรวจความต้องการ รถวีลแชร์ (Wheel Chair)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 07:34:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,082
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:59:55 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44   | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๑๔๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖