สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,650
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แบบแจ้งออกหน่วยบำบัดทุกข์ ฯ จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 10:16:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,649
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลกลุ่มทอผ้าในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 10:11:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,647
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมพัฒนาองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องของศาลเจ้า
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 09:59:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,646
 เรื่อง : แบบแจ้งกิจกรรมที่ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 09:43:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,645
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 09:32:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,643
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัด Workshop การจัดทำแผนขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำำร่องจังหวัดฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 09:23:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,642
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 09:08:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,641
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 09:06:55 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,640
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 19:00:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,639
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 16:32:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,637
 เรื่อง : ตรวจสอบแผนผังระบบสาธารณูปโภคและประมาณการค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 16:29:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,636
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 16:28:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,635
 เรื่อง : การรวบรวมข้อมูลการมอบรางวัลบุคคลที่มีลักษณะแสดงออกถึงการเป็นคนดี คนเก่ง หรือคนกล้าของจังหวัด ในช่วงปี 2562 - 2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 16:20:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,634
 เรื่อง : ขอส่งคืนครุภัณฑ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 16:00:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,632
 เรื่อง : การรายงานการยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 15:56:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,631
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการเเละให้ข้าราชการช่วยราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 15:55:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,630
 เรื่อง : เลื่อนการออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 15:23:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,629
 เรื่อง : เลื่อนการออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 15:22:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,628
 เรื่อง : เลื่อนการออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 15:21:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,627
 เรื่อง : ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรและร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการป้องกันการตั้งครรภ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 15:16:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36   | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๕๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖