สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,295
 เรื่อง : การพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 15:06:49 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,294
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:53:25 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,293
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนิการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของวัดคาทอลิก
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:46:39 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,292
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:40:25 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,291
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:40:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,288
 เรื่อง : การตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:35:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,287
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการ "จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:34:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,286
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม Moming Talk กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:27:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,283
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการ "จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:15:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,282
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรืเซ็นต์
ผู้รับ : 316 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:13:08 น. ]

รับแล้ว : 155 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 161 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,281
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการภาพรวม โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐฯ(เพิ่ม QR Code เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom และ แก้ไข Link เข้าร่วมประชุม ในหนังสือ สนง.สถิติแห่งชาติ)
ผู้รับ : 69 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 14:06:43 น. ]

รับแล้ว : 58 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,280
 เรื่อง : ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 13:43:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,279
 เรื่อง : ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ.2565
ผู้รับ : 153 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 13:41:21 น. ]

รับแล้ว : 106 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 47 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,278
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 13:34:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,277
 เรื่อง : เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 12:53:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,276
 เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพิชัย (เพิ่มเติมบัญชีแนบท้าย)
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 12:39:25 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,275
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมร่างความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายความรุนเเรงในครอบครัว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 12:31:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,274
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ของอำเภอที่มีผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละข้อ รวม 35 ข้อ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 11:38:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,273
 เรื่อง : แผนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว 2. อบต.บ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 11:36:25 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,272
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้สำรวจข้อมูลพระบรมราชานุสาวรีย์ อนุสาวรีย์และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 ธค. 65 11:35:20 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,613 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100   | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๙,๑๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖