สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,496
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 17:48:00 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,495
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้รับ : 31 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 17:34:32 น. ]

รับแล้ว : 30 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,494
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 17:32:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,493
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 17:29:11 น. ]

รับแล้ว : 45 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,492
 เรื่อง : หารือมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 17:18:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,491
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2564
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง 2. อบต.บ้านเสี้ยว 3. อบต.สองคอน 4. อบต.ฟากท่า 5. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 16:46:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,490
 เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 16:38:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,489
 เรื่อง : การจัดทำการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้รับ : 41 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 16:38:24 น. ]

รับแล้ว : 40 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,488
 เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ
ผู้รับ : 135 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 16:37:42 น. ]

รับแล้ว : 97 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 38 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,486
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 16:35:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,485
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 16:28:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,484
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านระบบโปรแกรม LINE Meeting
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 16:26:47 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,483
 เรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรอย์
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 16:15:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,482
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 16:10:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,480
 เรื่อง : การมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 15:53:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,479
 เรื่อง : การคืนจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 15:49:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,478
 เรื่อง : การจัดทำประมาณการค้าใช้จ่ายโครงการงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานลางสาดลองกอง
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 15:42:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,477
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 15:33:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,476
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 15:32:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,474
 เรื่อง : การจัดงานวันประมงแห่งชาติประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 กย. 64 15:21:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,045 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83   | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๔๖๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖