สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 56,557
 เรื่อง : ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม เรื่องห้ามเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม เพื่อป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 11:00:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,556
 เรื่อง : เชิญผู้ควบคุมงานเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 10:57:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,555
 เรื่อง : เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 10:54:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,554
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 10:25:02 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,552
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย(ด้านพืช)ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 10:21:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,551
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย(ด้านพืช)ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 10:19:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,550
 เรื่อง : รายงานสรุปผลการสำรวจและจำแนกนักเรียน ระดับจังหวัด โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 10:17:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,549
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ซ่อมแซมภาชะ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:55:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,548
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:53:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,547
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:52:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,546
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบโถสุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:51:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,545
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบโถสุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:49:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,544
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุม (คปป.) ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:46:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,543
 เรื่อง : แจ้งผลการดำเนินกิจกรรมตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในงานพระายาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:36:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,542
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการสอนการสมัครและการใช้งานระบบ สอน บัดดี้ของ admin และเจ้าหน้าที่
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:30:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,541
 เรื่อง : รายงานการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:22:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,540
 เรื่อง : รายงานการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:21:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,539
 เรื่อง : แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:15:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,538
 เรื่อง : แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:14:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,537
 เรื่อง : แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 09:13:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,748 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97   | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๑๐,๐๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖