สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 32,734
 เรื่อง : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 ตุลาคม 2564 ? 31 มีนาคม 2565)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 15:20:41 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,733
 เรื่อง : การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 15:20:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,732
 เรื่อง : การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 15:18:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,731
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน สิงหาคม 2565)
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 15:17:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,730
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 15:14:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,729
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 15:06:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,728
 เรื่อง : การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านชุมชน ปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:54:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,727
ด่วน


 เรื่อง : การขอรับจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:49:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,726
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:42:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,725
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างปี2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.วังแดง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:40:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,724
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับโอนทรัพย์สินของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:38:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,723
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างปี2565
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.วังแดง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:34:13 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,720
 เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2565)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:24:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,719
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(งบพัฒนาจังหวัด) และการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:16:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,717
 เรื่อง : ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:14:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,716
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 14:11:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,714
 เรื่อง : ปรากฎพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 13:48:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,713
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 47) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ที่ 14/2565 และการปฏิบัติตามประกาศใ
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 13:35:57 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,712
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 เบิกจ่ายแทนกัน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 13:21:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,711
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 สค. 65 13:19:44 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97   | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๗๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖