สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 44,250
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 15:22:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,249
 เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 15:10:00 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,248
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถ ด้านสาธารณสุขฉุกเฉินภายใต้ WHO Country Cooperation Strategy 2022 ? 2026 ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 15:00:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,246
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอขยายเวลาการทบทวนและกรอกข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญเพื่อการดำเนินการปี 2566 - 2570
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 14:38:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,245
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ 2 (พ.ศ.2566 ? 2570) ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 12566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 14:36:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,244
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 14:29:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,243
 เรื่อง : แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) รุ่นที่ 3
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 14:27:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,242
 เรื่อง : การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 14:19:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,241
 เรื่อง : ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกสภาเทศบาตำบลงิ้วงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 14:17:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,240
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 14:13:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,239
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 14:09:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,238
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 14:03:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,237
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams
ผู้รับ : 38 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 13:54:33 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,236
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams
ผู้รับ : 42 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 13:47:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,235
 เรื่อง : ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เรื่อง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 154 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 13:35:28 น. ]

รับแล้ว : 107 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 47 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,234
 เรื่อง : รายงานการสำรวจจุดติดตั้งป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอบ้านโคก
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 13:19:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,233
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 13:06:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,232
 เรื่อง : มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 12:59:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,231
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 12:51:58 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,230
 เรื่อง : แจ้งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมย. 66 12:50:02 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97   | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๘,๙๙๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖