สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,187
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนที่สมควรได้รับการช่อมเเซมเเก้ไขที่อยู่อาศัย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 16:13:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,185
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดแข่งขันกีฬา
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 16:04:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,183
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 15:39:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,182
 เรื่อง : แบบตอบรับ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 15:28:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,181
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดแข่งขันกีฬา
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 15:05:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,179
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาประจำปี 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 14:42:41 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,176
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดฝ฿กอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 13:54:24 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,174
 เรื่อง : โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 13:39:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,173
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 13:25:17 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,171
 เรื่อง : ขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่1/2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 13:21:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,170
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 12:11:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,169
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 12:09:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,168
 เรื่อง : แจ้งผลการดำเนินกิจกรรมตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในงานหอการค้าแฟร์ ปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 12:08:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,167
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 12:06:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,166
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 12:03:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,165
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 12:01:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,163
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อสนับสนุนในการออกร้านงานกาชาด ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 11:37:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,162
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 11:26:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,161
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและหาแนวทางการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 11:22:00 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,159
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเลื่อนเวลาการประชุมคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 10:42:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41   | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๔๐๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖