สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,398
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่จำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 09:39:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,397
 เรื่อง : เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ผู้รับ : 144 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 09:33:14 น. ]

รับแล้ว : 95 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,396
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเเละรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 09:31:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,395
 เรื่อง : การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 08:57:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,394
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมสนับสนุนพาหนะสำหรับลงพื้นที่
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านดารา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 08:56:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,393
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมฯ
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 08:46:39 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,392
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้แทนกระทรวงและร่วมพิธีเปิดวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 17:44:10 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,391
 เรื่อง : การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 16:07:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,390
 เรื่อง : การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 16:06:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,388
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:56:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,387
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์นโยบาย "รวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย"
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:37:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,386
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์นโยบาย "รวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย"
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:35:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,385
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์นโยบาย "รวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย"
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:34:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,384
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:32:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,383
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:21:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,382
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:18:40 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,380
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:16:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,379
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:16:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,378
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:14:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,377
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:13:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32   | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๗๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖