สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,650
 เรื่อง : การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างตามแนวทางความโปร่งใจในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 10:48:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,649
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปล่อยกระแสไฟฟ้า
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 10:34:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,648
 เรื่อง : การดำเนินโครงการ "ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้"
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม 2. อบต.ชัยจุมพล 3. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 10:15:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,647
 เรื่อง : เชิญร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 10:10:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,646
 เรื่อง : บัญนวัตกรรมไทย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 10:08:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,645
 เรื่อง : แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที 4/2566 มติที่ 119/2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 10:07:32 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,644
 เรื่อง : สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจําปี 2566
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 10:07:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,643
 เรื่อง : การกำหนดตัวชีวัดของปลัดจังหวัดเเละนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:53:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,642
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมสัมมนา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) ด้วยระบบ Application Zoom (พื้นที่ภาคเหนือ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานที่ดินจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:52:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,641
 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน(ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:45:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,640
 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "พาณิชย์..ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:38:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,639
 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:37:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,638
 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:36:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,637
 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:35:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,636
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมโครงการ "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย"
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:34:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,635
 เรื่อง : เลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:33:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,634
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน (ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:25:18 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,633
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้ง 1/2566
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:23:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,632
 เรื่อง : ขอแจ้งประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ (ไก่เขึยวพาลี)
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:16:42 น. ]

รับแล้ว : 27 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,631
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอลับแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 09:16:13 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32   | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๐๓๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖