สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 20,581
 เรื่อง : การดำเนินงานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมพลศึกษา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 10:37:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,580
 เรื่อง : รายงานสถานการณ์ข้อมูลการค้านำเข้า-ส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 10:14:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,579
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 963 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับ : 42 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 09:58:59 น. ]

รับแล้ว : 40 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,578
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 963 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 09:53:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,577
 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 09:50:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,576
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 09:48:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,575
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย (อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 09:37:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,574
 เรื่อง : แจ้งเวียน
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 09:35:50 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,573
 เรื่อง : สำรวจข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 09:35:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,572
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 09:31:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,571
 เรื่อง : ปรับปรุงคู่มือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมใยงตลาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 08:02:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,570
 เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครอง ปี 2565 รอบที่ 1/2565 (1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 ตค. 64 16:52:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,569
 เรื่อง : ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานก้าวท้าใจบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 ตค. 64 16:44:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,568
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 ตค. 64 16:42:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,566
 เรื่อง : รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด
ผู้รับ : 135 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 ตค. 64 16:38:26 น. ]

รับแล้ว : 97 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 38 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,565
 เรื่อง : เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 ตค. 64 16:32:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,564
 เรื่อง : สอบ นอ.2564
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 ตค. 64 16:23:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,563
 เรื่อง : โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 ตค. 64 16:14:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,562
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการสนับสนุนงบประมาณสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 ตค. 64 16:13:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,561
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ผู้รับ : 230 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 ตค. 64 16:09:11 น. ]

รับแล้ว : 170 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 60 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32   | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๐,๒๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖