สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,895
 เรื่อง : การดำเนินการตามกฎทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงดทษและรับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่2)พศ.2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 09:25:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,894
 เรื่อง : การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 09:24:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,893
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเข้าร่วมเตรียมความพร้อมการส่งเสริมการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 09:24:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,892
 เรื่อง : การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 09:13:46 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,891
 เรื่อง : การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 09:11:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,890
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Serivce : OSS)
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 09:11:01 น. ]

รับแล้ว : 67 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 12 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,889
 เรื่อง : การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 09:09:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,887
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 09:00:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,886
 เรื่อง : การสนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle : EV)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 08:28:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,885
 เรื่อง : การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 07:59:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,884
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสนทนาใน รายการ "กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 17:20:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,883
 เรื่อง : ประชุมการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 17:18:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,882
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าพาหนะปฏิบัติงานสำหรับสำนักทะเบียนอำเภอ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 16:25:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,881
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานกีฬาแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2566
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 16:15:28 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,880
 เรื่อง : โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู้เป้าหมาย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 16:12:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,879
 เรื่อง : เร่งรัดสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 16:12:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,878
 เรื่อง : การประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการประเมิณประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำจังหวัด สำหรับรอบการประเมิณที่ 1/2567 (1ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 15:57:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,877
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 15:48:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,876
 เรื่อง : ประชุมการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 15:35:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,874
 เรื่อง : การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 14:22:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32   | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๔๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖