สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,927
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่และสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 15:31:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,926
 เรื่อง : แจ้งการเข้าตรวจสอบ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:59:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,925
 เรื่อง : แจ้งการเข้าตรวจสอบ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:54:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,924
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:41:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,923
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 146 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:39:21 น. ]

รับแล้ว : 97 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,922
 เรื่อง : การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:37:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,921
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลที่มีจิตรอาสาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ้านเสี้ยว [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:34:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,920
 เรื่อง : การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:32:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,919
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การยกระดับไทยเป็น Agriculture and Food Hub ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:22:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,918
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:22:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,917
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอข้อมูลสถิติการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:19:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,915
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ปรับปรุงคำสั่งแต่่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านบังคับใช้กฏหมาย
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:50:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,914
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM มิติด้านบ้าน/ที่อยู่อาศัย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:43:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,913
 เรื่อง : ขอตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:42:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,912
 เรื่อง : โครงการติดอาวุธกลยุทธ์ออนไลน์ เพิ่มยอดขายด้วยคอนเทนต์
ผู้รับ : 1. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:39:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,911
 เรื่อง : รายงานข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลผาจุก [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:26:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,910
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:23:59 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,909
 เรื่อง : รายงานข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลผาจุก [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:21:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,908
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลผาจุก [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:11:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,907
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:08:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,088 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53   | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๔๓๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖