สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,273
 เรื่อง : แนวทางปกิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:59:02 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,272
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร้วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก 2. อบต.น้ำไผ่ 3. อบต.น้ำไคร้ 4. อบต.บ้านฝาย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:54:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,271
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:52:46 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,270
 เรื่อง : ขอแจ้งกำหนดการลงพืันที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง 3. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 4. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:52:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,269
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:45:44 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,268
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:45:18 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,267
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 10
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:42:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,266
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 10
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:40:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,265
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอยกเลิกการใช้งานระบบหมอชนะ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:31:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,264
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:29:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,263
 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินรัฐ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 10:27:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,262
 เรื่อง : กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เนื่องในโอกาสได้รับการประกาผสยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม
ผู้รับ : 405 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 09:55:52 น. ]

รับแล้ว : 203 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 202 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,261
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 09:54:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,260
 เรื่อง : การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) สำหรับงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 09:47:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,259
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้กระแสไฟฟ้า
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 09:42:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,258
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านการผังเมือง ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 09:36:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,256
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว477 ลว.25 พค 65 เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS)
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 09:34:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,255
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 09:31:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,254
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว477 ลว.25 พค 65 เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS)
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 09:27:54 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,253
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มิย. 65 09:22:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53   | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๖๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖