สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 32,457
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหาร จปฐ.ปี 2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 15:30:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,455
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ปรากฏพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 15:14:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,454
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕6๕)
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 15:12:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,453
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 15:09:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,452
 เรื่อง : แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 15:05:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,451
 เรื่อง : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 14:56:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,450
 เรื่อง : การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 14:41:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,449
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 14:06:31 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,448
 เรื่อง : หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 13:57:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,445
 เรื่อง : ขอแจ้งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 13:21:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,444
 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 13:20:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,442
 เรื่อง : แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ
ผู้รับ : 1. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 13:19:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,441
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โทรสารแจ้งเตือนสภาพอากาศ
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 13:11:48 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,440
 เรื่อง : การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ?ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน?
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 12:00:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,439
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 11:59:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,438
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 11:53:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,437
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 11:52:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,436
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 11:51:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,435
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 11:49:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,434
 เรื่อง : รายงานผลการประชุมคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 2 สค. 65 11:48:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109   | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๖๗๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖