สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,093
 เรื่อง : การตรวจสอบสาธารณูปโภคโครงการจัดสรรที่ดิน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 14:07:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,092
 เรื่อง : การตรวจสอบสาธารณูปดภคโครงการจัดสรรที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 14:06:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,091
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 13:58:17 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,090
 เรื่อง : การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 12:02:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,088
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ผู้รับ : 47 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:45:32 น. ]

รับแล้ว : 43 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,087
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:31:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,086
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:18:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,085
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:16:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,084
 เรื่อง : ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน -4 ปี
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:16:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,083
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ
ผู้รับ : 149 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:14:02 น. ]

รับแล้ว : 100 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,082
 เรื่อง : การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล 2. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:11:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,081
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ตรวจฟอร์มมาลีนในอาหารสดในร้านขายส่ง ร้านหมู่กะทะ จ.อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:05:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,080
 เรื่อง : การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:04:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,079
 เรื่อง : การดำเนินการเพิ่มเติม/ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:53:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,078
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ "โครงการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ" ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:36:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,077
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:21:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,076
 เรื่อง : การตรวจสอบสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:19:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,075
 เรื่อง : การตรวจสอบสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:18:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,074
 เรื่อง : การตรวจสอบสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ผู้รับ : 1. อบต.ห้วยมุ่น 2. อบต.น้ำอ่าง 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:11:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,073
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:09:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,611 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109   | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๕,๕๓๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖