สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,261
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ITA จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 12:27:27 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,260
ด่วนมาก


 เรื่อง : หนังสือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 40 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 12:06:12 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 15 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,259
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกอาจาริยบูชา พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต (อาริยสงฆ์ ๕ แผ่นดิน) และกิจกรรมลานวัฒนธรรมสัญจรสร้างสุข
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 12:01:33 น. ]

รับแล้ว : 203 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 205 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,258
 เรื่อง : การสำรวจอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 10:37:30 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,256
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนืตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 10:07:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,255
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด 4. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 09:52:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,254
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ITA
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 09:45:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,253
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ อสม. ที่ประสบอัคคีภัย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 09:42:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,252
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 09:39:57 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,251
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ITA
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 09:33:27 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,250
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 09:28:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,249
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 09:25:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,248
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 09:20:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,247
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ITA
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 09:17:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,246
 เรื่อง : แบบตอบรับ งานแถลงข่าวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 08:36:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,244
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่ทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ครั้งที่ 1/25656
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 08:24:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,243
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 07:16:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,242
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ "วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำu 2566"
ผู้รับ : 402 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 22 พย. 65 06:07:30 น. ]

รับแล้ว : 202 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 200 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,237
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการแข่งขันกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 20:55:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,236
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด อุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 239 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 18:53:26 น. ]

รับแล้ว : 180 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 59 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38   | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๙๙๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖