สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,605
 เรื่อง : การแต่งตั้งปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 13:21:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,604
 เรื่อง : ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 13:12:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,603
 เรื่อง : การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:55:07 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,602
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:52:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,601
 เรื่อง : การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:51:40 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,599
 เรื่อง : การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:49:12 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,598
 เรื่อง : การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:45:31 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,597
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:34:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,596
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:26:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,595
 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:24:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,593
 เรื่อง : รายงานข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:20:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,592
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจโครงการ/กิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 11:10:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,590
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การปฎิบัติตามคำสั่งศุนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนาฯ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:59:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,589
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4. กอ.รมน.จว.อต. 5. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:58:29 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,588
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:56:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,587
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในส่วนภูมิภาค
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:56:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,586
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในส่วนภูมิภาค
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:55:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,585
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:55:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,584
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:54:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,583
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:54:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38   | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๘๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖