สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,768
 เรื่อง : การลาพักผ่อนและออกนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:52:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,767
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:50:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,766
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:49:42 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,765
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:45:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,764
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ในความควบคุมของส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:39:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,762
 เรื่อง : การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเซ่าเขตเลือกตั้งที่1และ2กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:25:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,761
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:23:14 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,760
 เรื่อง : การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:21:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,759
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:21:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,757
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (สำหรับทีมพี่เลี้ยง)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 08:50:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,756
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (สำหรับบุคลากรครู )
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 08:49:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,755
 เรื่อง : ขอส่งแบบประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครและไม่ได้รับสมัครและประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 08:38:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,754
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 10/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 08:06:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,753
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 16:58:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,752
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 16:26:08 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,751
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้มาประชุมแทน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 16:21:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,750
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS)องค์การบริหารส่วนตำลแสนตอ
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.แสนตอ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 16:16:22 น. ]

รับแล้ว : 69 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,749
 เรื่อง : รายงานจำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 16:07:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,748
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 16:01:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,747
 เรื่อง : รายงานการดำเนินโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 15:42:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,783 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38   | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๒๑๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖