สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,122
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ไปทำงานในอิสราเอล
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:29:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,121
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:17:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,120
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:16:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,119
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดและข้อมูลเชิงสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกาถานที่
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 13:57:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,118
 เรื่อง : สอบถามความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างถนนแบบ ค ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 13:47:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,117
 เรื่อง : กรอบระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน
ผู้รับ : 404 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 13:29:25 น. ]

รับแล้ว : 201 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 203 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,116
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ Kick-off 1 Million doses School bases HPV Vaccine
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา 2. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 13:13:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,115
 เรื่อง : แนวปฏิบัติในการส่งสำนวนคดีความผิดทางพินัยให้พนักงานอัยการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 12:19:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,114
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 11:24:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,113
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 11:18:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,112
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การคว
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 11:02:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,111
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ?หอการค้าแฟร์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:55:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,110
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ?หอการค้าแฟร์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:52:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,109
 เรื่อง : ต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:31:09 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,108
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งซ้อมแนวทางปฎิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:29:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,107
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:18:38 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,106
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรับมือผลกระทบ (ป้องกัน/ลดผลกระทบ) จากสถานการณ์เอลนิโญ
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:16:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,104
ด่วนมาก


 เรื่อง : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:14:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,102
 เรื่อง : การขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านดารา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:12:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,101
 เรื่อง : การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:09:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,779 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67   | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๕,๙๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖