สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 18,756
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.)
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 สค. 64 08:41:01 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,755
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญเด็กและเยาวชนในสังกัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 สค. 64 08:02:19 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,754
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญเด็กและเยาวชนในสังกัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 สค. 64 08:00:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,752
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญเด็กและเยาวชนในสังกัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 สค. 64 07:58:43 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,751
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญเด็กและเยาวชนในสังกัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 สค. 64 07:55:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,750
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญเด็กและเยาวชนในสังกัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 สค. 64 07:53:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,748
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญเด็กและเยาวชนในสังกัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 สค. 64 07:50:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,747
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์โครงการ "พาณิชย์ลดราคา ช่วยเกษตรกร"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 17:45:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,746
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 ? 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 17:41:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,744
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 ? 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 17:39:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,742
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 ? 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 17:37:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,741
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสตรี
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 17:13:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,740
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมพัฒนาครอบครัว
ผู้รับ : 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 17:05:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,739
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 17:00:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,738
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของผู้ตรวจราชการกระทรสงศึกษาธิการ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:57:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,737
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 3/2564
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:56:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,736
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.สองคอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:55:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,735
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.ถ้ำฉลอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:50:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,734
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศูนย์ครอบครัว
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:45:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,733
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:44:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,045 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117   | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๓๐๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖