สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,921
 เรื่อง : ประชาสัมพันธืการคัดเลือกสตรีดีเด่น ยุวสตรีดีเด่น ปี2565
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:11:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,920
 เรื่อง : ประชาสัมพันธืการคัดเลือกสตรีดีเด่น ยุวสตรีดีเด่น ปี2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:08:45 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,918
 เรื่อง : ขอความร่วมมือทบทวนคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:01:10 น. ]

รับแล้ว : 78 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,917
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 08:56:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,916
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 5 ธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 08:47:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,915
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาขั้นและเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 21:45:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,914
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 20:07:33 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,913
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 19:40:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,912
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 18:38:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,911
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 17:05:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,910
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 16:41:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,909
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 16:38:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,908
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม 2. เทศบาลตำบลท่าเสา 3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 4. เทศบาลตำบลน้ำริด 5. เทศบาลตำบลด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 16:30:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,907
 เรื่อง : ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 16:09:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,906
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับตำบล
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 15:54:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,905
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลักจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 15:42:17 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,903
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกรมพลศึกษา ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 15:37:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,902
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือการจัดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 15:33:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,901
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 15:31:23 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,900
 เรื่อง : การทดสอบและการตรวจสอบระบบความปลอดภัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 ธค. 65 15:15:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,612 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117   | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๗,๕๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖