สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,030
 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 15:31:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,029
 เรื่อง : โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วยใยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 15:11:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,028
 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 15:07:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,026
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 13:25:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,025
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 13:19:03 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,024
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 13:07:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,023
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 12:55:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,022
 เรื่อง : แจ้งเวียน
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 12:41:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,021
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 12:36:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,020
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๒๐ (The Nineteenth International Junior Science Olympiad : 20 USO)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 12:13:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,018
 เรื่อง : แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีในสรุปผลการดำเนินการ "โครงการศึกษาดูงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 11:20:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,017
 เรื่อง : แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีในสรุปผลการดำเนินการ "โครงการศึกษาดูงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 233 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 11:18:37 น. ]

รับแล้ว : 178 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 55 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,016
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 153 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 11:16:10 น. ]

รับแล้ว : 106 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 47 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,013
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 10:52:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,012
 เรื่อง : การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน e-Report
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 10:04:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,011
 เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการให้บริการเอกสารราชการ 2 ภาษา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 09:47:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,010
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 09:33:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,009
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 09:28:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,008
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 09:26:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,007
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 09:23:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47   | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๘๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖