สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,758
 เรื่อง : ขอเข้าสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 12:58:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,757
 เรื่อง : ขอเข้าสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 12:56:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,756
 เรื่อง : ขอเข้าสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 12:54:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,755
 เรื่อง : แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 11:53:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,754
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 11:26:55 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,753
 เรื่อง : การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 11:16:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,752
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 11:07:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,751
 เรื่อง : มาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2566/67
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 10:56:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,748
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถกระเช้าเพื่อทำการเปลี่ยนหลอดไฟ
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 10:10:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,747
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งขยายเวลาการสมัตรผู้เข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยการตัดวงจรลูกสุกร ทำหมูหัน ปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 09:59:51 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,746
 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 09:42:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,744
 เรื่อง : ข้อมูลรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเมศไทย ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 09:03:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,743
 เรื่อง : ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 08:53:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,742
 เรื่อง : ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 08:51:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,741
 เรื่อง : หลักสูตรท้องถิ่น มวยพระยาพิชัยดาบหัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 18:03:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,740
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 17:58:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,739
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 17:52:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,738
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 17:39:54 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,737
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 16:48:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,736
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 16:47:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,838 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47   | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๐๕๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖