สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,559
 เรื่อง : การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:36:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,558
 เรื่อง : ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาล (Training course On Palliative Care for Nurse)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:27:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,557
 เรื่อง : ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:22:26 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,556
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:19:12 น. ]

รับแล้ว : 204 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 206 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,555
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 36/2566 ครั้งที่ 37/2566 และครั้งที่ 38/2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:16:18 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,554
 เรื่อง : การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:11:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,553
 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:10:35 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,552
 เรื่อง : สรุปการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:10:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,551
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:08:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,550
 เรื่อง : การรายงานทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:07:46 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,549
 เรื่อง : อนุมัติให้จำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑ เพศผู้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:03:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,548
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2566
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:03:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,547
 เรื่อง : อนุมัติจำหน่ายโค ตัวที่ ๑ เพศผู้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:02:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,546
 เรื่อง : อนุมัติจำหน่ายโค ตัวที่ ๑ เพศผู้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:01:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,545
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:00:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,544
 เรื่อง : รายงานการปิดประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 09:55:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,543
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 09:50:02 น. ]

รับแล้ว : 201 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 209 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,542
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการ kick off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า 2. เทศบาลตำบลหาดกรวด 3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 09:45:00 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,541
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งยกเลิกการ kick off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่าน 2. เทศบาลตำบลงิ้วงาม 3. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 09:38:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,540
 เรื่อง : รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 09:33:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47   | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๖๔๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖