สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,402
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:16:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,401
 เรื่อง : ขอตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:15:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,400
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ทบทวนการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:15:44 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,399
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ทบทวนการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:13:31 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,398
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:13:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,397
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ทบทวนการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:10:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,396
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:09:58 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,394
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำหมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:07:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,393
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:06:14 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,392
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ทบทวนการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:05:20 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,391
 เรื่อง : ทบทวนการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:02:05 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,390
 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 10:00:25 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,389
 เรื่อง : ทบทวนการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:59:51 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,388
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็น (ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. ....)
ผู้รับ : 135 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:58:14 น. ]

รับแล้ว : 96 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 39 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,387
 เรื่อง : ทบทวนการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:57:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,386
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:57:17 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : -1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,385
 เรื่อง : ทบทวนการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:55:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,382
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:40:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,380
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจงหวัด) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM
ผู้รับ : 1. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:30:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,379
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมกำกับติดตาม ฯ ยาเสพติด
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:25:52 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47   | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖