สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 52,948
 เรื่อง : การคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 09:51:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,947
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานผลการลดใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 09:29:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,946
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานผลการลดใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรฎาคม 2566
ผู้รับ : 61 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 09:25:20 น. ]

รับแล้ว : 51 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,945
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลการดเนินงานแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 09:09:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,944
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 08:35:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,943
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์พร้อมติดตั้ง ในงานประชุมวิชาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 16:47:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,942
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งมอบกล้องติดตัว (ฺBody Camera) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนจับกุมให้แก่พนักงานฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 16:34:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,941
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณพ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 16:26:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,940
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สำรวจเครื่องกันหนาว
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 16:20:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,939
 เรื่อง : รายชื่อแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 16:13:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,938
 เรื่อง : อนุมัติจำหน่ายโค ตัวที่ ๑ เพศผู้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 16:11:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,936
 เรื่อง : ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 16:09:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,935
 เรื่อง : ติดตามการทำสัญญาซื้อขายและการส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 16:06:23 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,934
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด 1.67
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 16:03:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,933
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในงานหอการค้าแฟร์จังหวัดอุตรดิตถ์ 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง 3. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 15:57:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,932
 เรื่อง : เดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด 1.67
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 15:52:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,931
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 15:40:16 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,930
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรรรงค์ค้นหาผู้เสพยาเสพติดฯ 1.67
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 15:35:47 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,929
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 15:33:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,928
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 15:33:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75   | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๔๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖