สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,383
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:43:50 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,382
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแถลงข่าว โครงการวันลอยกระทง
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:34:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,380
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแถลงข่าว โครงการวันลอยกระทง
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:27:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,379
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:25:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,378
 เรื่อง : การบำรุงรักษาเครื่องบัตรคิว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:24:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,376
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:19:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,375
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:08:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,372
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำหนดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์.ปิดล้อมตรวจค้น ปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 10:35:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,371
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมพิจารณาการออกประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 10:30:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,369
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำหนดจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์,ปิดล้อมตรวจค้น ปี 2566
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 10:20:45 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,368
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลัง
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 09:44:24 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,367
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติ การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม พ.ศ. ...
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 09:38:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,366
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 32565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 09:32:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,365
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 51 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 09:31:25 น. ]

รับแล้ว : 41 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,364
 เรื่อง : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 09:30:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,363
 เรื่อง : ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 09:29:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,362
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานการติดตามและประเมิฯผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศง2565(งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 09:22:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,361
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานการติดตามและประเมิฯผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศง2565(งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 09:19:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,359
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 09:02:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,358
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 08:57:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75   | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๗๕๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖