สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,139
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:41:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,137
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:39:03 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,136
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ติดตามการทำสัญญาซื้อขายและการส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:32:31 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,135
 เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ม่วงเจ็ดต้น [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:31:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,134
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:30:21 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,133
 เรื่อง : การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:28:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,132
 เรื่อง : สุนัขจรจัดสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของราษฎร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:18:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,131
 เรื่อง : การขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:15:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,130
 เรื่อง : สรุปรายละเอียดความเสียหายและประมาณการราคาซ่อมแซมปรับปรุง
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:10:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,129
 เรื่อง : อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นค่าพาหนะปฏิบัติงานสำนักทะเบียนอำเภอ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 15:07:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,127
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567
ผู้รับ : 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 3. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:57:59 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,126
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:55:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,125
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญชวนขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานขนส่งจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:55:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,124
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญชวนขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 89 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานขนส่งจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:52:23 น. ]

รับแล้ว : 83 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,123
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยว สังคม และสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สังคม และสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 5. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:52:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,122
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น เพื่อรับรางวัล ?หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก? รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:38:40 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,121
 เรื่อง : ขอจัดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:38:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,119
 เรื่อง : การลาออก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:31:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,118
 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:30:41 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,116
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 14:25:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,838 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75   | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๙๖๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖