สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,637
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตสินค้าพืชผักมาตรฐานปลอดภัยครบวงจรสู่เกษตรสร้างมูลค่าภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:57:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,636
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:36:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,635
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:35:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,634
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:33:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,633
 เรื่อง : การรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:33:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,632
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ชาติ ที่ 32/2560
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:26:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,631
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:25:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,630
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:17:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,629
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกตรวจผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง " (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:15:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,628
 เรื่อง : ฟอร์มติดตามการเตรียมความพร้อมในท้องถิ่นที่ประเมินตนเองผ่าน ตามหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นานกกก [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:14:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,626
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:07:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,625
 เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:04:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,624
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:03:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,623
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน พฤษภาคม 65
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:56:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,622
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:56:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,621
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:54:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,620
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:53:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,619
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:51:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,618
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:46:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,616
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:41:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82   | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๐๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖