สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,039
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 11:30:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,038
 เรื่อง : ขอส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 240 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 11:19:50 น. ]

รับแล้ว : 181 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 59 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,037
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 10:45:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,036
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการจัดเก็บภาษีและการนำเงินส่งคลังแทนกัน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 10:34:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,035
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยเพื่อขอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะฝนแล้ง ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด เพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 09:48:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,034
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 09:43:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,033
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 09:42:52 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,032
 เรื่อง : ขอส่งแนวทางการป้องกันและการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 09:42:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,031
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 09:41:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,030
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick-off 1 Million doses : School bases HPV Vaccine
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 09:18:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,028
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick-off 1 Million doses : School bases HPV Vaccine
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 09:14:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,027
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 08:33:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,026
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 08:32:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,025
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนฯ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 21:35:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,024
ด่วนมาก


 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา จ.อต
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 16:57:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,023
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 16:47:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,022
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 16:39:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,021
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดส่งโครงการเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 16:31:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,020
 เรื่อง : การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 16:29:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,019
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พย. 66 16:27:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,711 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82   | 83  | 84  | 85  | 86 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๒๐๓,๒๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖