สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 32,532
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 14:10:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,531
 เรื่อง : แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 14:03:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,530
 เรื่อง : การลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. อบต.วังแดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:55:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,529
 เรื่อง : การลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. อบต.ป่าคาย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:51:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,528
 เรื่อง : การลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. อบต.นางพญา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:48:28 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,527
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:45:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,526
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:39:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,525
 เรื่อง : การลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:38:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,524
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ 2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:32:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,523
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:26:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,522
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:25:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,521
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:23:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,520
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 13:09:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,519
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอสำเนาระวางแผนที่แปลงที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 12:58:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,517
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้ฯ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 11:28:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,516
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้ฯ
ผู้รับ : 226 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 11:25:17 น. ]

รับแล้ว : 172 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 54 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,515
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้ฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 11:23:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,514
 เรื่อง : แต่งตั้งปลัดอำเภอให้ปฎิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 11:23:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,513
 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 11:17:50 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,512
 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 สค. 65 11:11:26 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106   | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๖๕๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖