สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,005
 เรื่อง : "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 14:00:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,004
 เรื่อง : "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 13:57:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,003
 เรื่อง : การจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPฯ
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 13:41:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,002
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 13:40:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,001
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19)
ผู้รับ : 150 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 13:38:39 น. ]

รับแล้ว : 107 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 43 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,000
 เรื่อง : สรุปข้อหารือการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสถาานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอฟากท่า
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 13:37:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,999
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ ผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 13:36:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,998
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อเสนอร่างคู่มือการดำเนินงานของคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 13:30:29 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,997
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อเสนอร่างคู่มือการดำเนินงานของคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 13:28:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,996
 เรื่อง : การส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 12:37:01 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,995
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 -2570
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 10:22:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,994
 เรื่อง : ขอให้ปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธฺ์ในที่ดินข้างเคียง
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 10:18:50 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,993
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผังรายการ พบปะส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2564
ผู้รับ : 150 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 10:10:56 น. ]

รับแล้ว : 107 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 43 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,992
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 09:54:10 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,991
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 09:53:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,990
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุม/ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ ครั้งที่ 38/2564
ผู้รับ : 214 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 09:33:08 น. ]

รับแล้ว : 167 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 47 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,989
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก.)
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 สค. 64 09:26:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,988
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง 2. อบต.บ้านเสี้ยว 3. อบต.สองคอน 4. อบต.ฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 สค. 64 19:12:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,987
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 สค. 64 19:00:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,986
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อำเภอคุณธรรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 สค. 64 16:59:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106   | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๓๒๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖