สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 62,434
 เรื่อง : ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 16:04:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,433
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว80 ลว.7 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ชะลอกการปฏิบัติติตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 15:50:08 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,431
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว80 ลว.7 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ชะลอกการปฏิบัติติตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 15:40:49 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,430
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว80 ลว.7 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ชะลอกการปฏิบัติติตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 15:38:22 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,429
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 15:27:13 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,428
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 15:24:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,427
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 15:22:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,426
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการประชุมคณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและระดับอำเภอและการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่จะสมัครสมาชิกวุฒิสภา
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 15:13:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,424
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 15:12:13 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,423
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 15:06:33 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,421
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 4. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 14:43:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,420
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล และแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 14:37:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,419
 เรื่อง : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 14:36:34 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,418
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล และแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 2. สำนักงานที่ดินจังหวัด 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 14:34:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,417
 เรื่อง : การสำรวจเพื่อออกแบบเส้นทางและสนามแข่งขันปั่นจักรยาน
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 14:21:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,416
 เรื่อง : ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจออกแบบเส้นทางและสนามแข่งขันปั่นจักรยาน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 14:18:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,415
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินการปฏิรูปที่ดินประเภทที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-01)
ผู้รับ : 1. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 14:10:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,414
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทั่วประเทศ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 14:01:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,413
 เรื่อง : ขอเิยประชุมการคัดเลือกคนดีศรีอุตรดิตถ์ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง 2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 3. สำนักงานประมงอำเภอเมือง 4. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง 5. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 13:58:19 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,412
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาขสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พค. 67 13:51:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,833 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106   | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๕,๔๐๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖