สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,157
 เรื่อง : การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 16:11:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,156
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสมัครและประเมินศักยภาพหน่วยบริการที่การให้บริการแพทย์ทางไกลและการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telemedicine/Telehealth)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 15:53:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,155
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 15:42:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,154
 เรื่อง : ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการจราจร กิจกรรมรับและส่งขบวนจักรยาน โครงการปั่นเพื่อน้อง #5 ตอนเพื่ออาคารสุจินโณ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 15:41:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,153
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายปฐมภูมิ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 15:25:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,152
 เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 14:15:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,151
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 14:12:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,150
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัลและประชุมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาครอบครัวฯ ประจำปีงบประมาณ2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 13:44:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,149
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณาขั้นยาเสพติดครั้งที่2ปี2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 13:33:28 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,148
 เรื่อง : ขออนุญาตลากิจ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 13:32:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,147
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชี้เเจงการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 13:30:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,146
 เรื่อง : ขอให้สำรวจข้อมุลหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 13:26:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,145
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 13:21:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,144
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพิชัย
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 13:12:14 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,143
 เรื่อง : ขอจัดส่งแบบรายงานก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายตัวชี้วัดประเด็นที่ ๒ "เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" และตารางแบบสำรวจอัตราเข้าเรียนของประชากรในสังกัด ช่วงอายุ ๑๕-๑๗ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 11:29:51 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,142
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 11:24:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,141
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 10:51:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,140
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบ กองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 10:50:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,139
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา)
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 10:49:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,138
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา)
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 10:48:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,611 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106   | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๕,๓๐๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖