สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 54,342
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 11:05:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,341
 เรื่อง : ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฉุกเฉินสำหรับการตรวจราชการในพพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:55:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,340
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอสนับสนุนห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน สำหรับการตรวจราชการในพืันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐาน ทวีสิน) ณ เขื่อนสิริกิติ์
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:49:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,339
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ สำหรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:49:35 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,338
 เรื่อง : ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฉุกเฉินสำหรับการตรวจราชการในพพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:44:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,337
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:43:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,336
 เรื่อง : การกำหนดตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:39:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,335
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำอ่าง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:33:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,334
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:32:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,333
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:32:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,332
 เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:31:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,331
 เรื่อง : ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ขอส่งQR Code ระเบียบวาระการประชุม คปจ. ครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:31:03 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,330
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:29:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,329
 เรื่อง : การตรวจสอบอุปกรณ์การฝึกดับเพลิง
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:21:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,328
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:07:46 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,327
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:05:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,326
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:03:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,325
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเป็นพิธีกร ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:02:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,324
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเป็นพิธีกร ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 10:01:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,323
 เรื่อง : แจ้งแผนการเฝ้าระวังและตรวจประเมินระบบประปาหมู่บ้าน ฯ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 09:54:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,779 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๕,๙๕๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖