สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,585
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวั้นปลูกต้นไม้
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 11:15:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,584
 เรื่อง : แบบตอบ งานประเพณีอัฐมีบูชา
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 11:03:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,583
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามแนวทางการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:58:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,582
 เรื่อง : แบบตอบ งานประเพณีอัฐมีบูชา
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:55:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,581
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:39:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,580
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ผักขวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:19:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,579
 เรื่อง : การตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.เด่นเหล็ก 2. อบต.น้ำไคร้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:17:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,578
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:17:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,577
 เรื่อง : การตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:16:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,576
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:13:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,575
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:10:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,574
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:09:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,573
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:08:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,572
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:06:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,570
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 (ฝากให้พี่เอ กษ.ค่ะ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 10:04:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,569
 เรื่อง : การรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่นและอปพร.ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 09:58:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,568
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 09:54:32 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,567
 เรื่อง : รายงานผลการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 09:53:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,566
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเติมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ (ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์) ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 09:49:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,565
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณบ้านเนินไม้แดง
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 09:37:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 774 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๑,๘๒๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖