สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,846
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2567
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 11:03:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,845
 เรื่อง : พนักงานส่วนตำบลขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 10:59:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,844
 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.อต.กันยายน 2566 แจ้งมรอ.
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 10:58:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,843
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง แคมเปญ ?Amazing @ภูสอยดาว? ภายใต้โครงการ Amazing เมืองรองเที่ยวแพร่,อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 10:51:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,840
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 10:39:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,839
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 10:21:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,838
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การกำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 10:13:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,836
 เรื่อง : แจ้งส่งการบำบัดรักษาตามคำพิพากษาของศาล
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 10:12:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,835
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.คลองละมุง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 10:06:01 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,834
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 10:01:40 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,833
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 09:53:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,832
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนพฤษภาคม 2567) ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (VCS)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 09:53:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,831
 เรื่อง : มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 09:49:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,830
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอลับแล 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 09:49:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,828
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสนทนาในรายการ "กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 09:35:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,827
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การกำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 09:32:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,826
 เรื่อง : การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 09:05:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,825
 เรื่อง : นิตยสารกรมการปกครอง เทศาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 08:59:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,824
 เรื่อง : ขอให้แก้ไขปัญหาและจัดเก็บสายเคเบิ้ล บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 08:58:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,823
 เรื่อง : ขอเชิญรับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 08:54:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,088 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๑๐๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖