สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,736
 เรื่อง : การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม "ต้นแบบ"
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 08:52:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,735
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การต้อนรับองคมนตรี และคณะ
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 20:20:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,734
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การต้อนรับองคมนตรี และคณะ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 20:19:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,733
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การต้อนรับองคมนตรี และคณะ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 20:18:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,732
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การต้อนรับองคมนตรี และคณะ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 20:16:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,731
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับประชุมหารือแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 17:58:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,730
 เรื่อง : ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:50:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,729
 เรื่อง : การดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:15:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,728
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมฯ
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:11:54 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,727
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:11:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,726
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:10:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,725
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:05:36 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,724
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:05:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,723
 เรื่อง : การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จ.อต.)
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:04:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,722
 เรื่อง : โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน้ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และพื้นที่ห่างไกล
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:01:55 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,720
 เรื่อง : การประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 15:59:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,719
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 15:57:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,718
 เรื่อง : การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเเยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำหมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 15:51:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,717
 เรื่อง : การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเเยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 15:49:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,716
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำบทวิเคราะห์/โครงการด้านพลังงานฯ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 15:48:19 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 774 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๔๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖