สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 32,185
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมซักซ้อมเตรียมการรายงานการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเขตตรวจราชการที่ 12 และเขตตรวจราชการที่ 17
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 08:26:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,184
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลสาธารณภัย
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 08:19:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,183
 เรื่อง : การสำรวจความต้องการฉีดวัคชีนของลูกจ้างใน สปก
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 07:52:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,182
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเลือนประชุมทีมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณืด้านการเกษตรเพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 17:24:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,181
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเลือนประชุมทีมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณืด้านการเกษตรเพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 17:14:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,180
 เรื่อง : ขอทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 17:12:55 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,179
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมการปกครอง (สำหรับส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:56:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,178
 เรื่อง : อนุมัติขอเปลี่ยนแผนงบบูรณาการไตรมาส 4
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:45:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,177
 เรื่อง : การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:34:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,176
 เรื่อง : โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:33:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,175
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การให้บริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:29:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,174
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการบำบัดฯ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:24:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,173
 เรื่อง : รายงานผลการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:23:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,172
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมเวที Focus Group
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:09:10 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,171
 เรื่อง : การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผุ้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:06:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,170
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมเวที Focus Group
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:00:54 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,169
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 16:00:12 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,168
 เรื่อง : การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 15:55:08 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,167
 เรื่อง : การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 15:52:10 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,166
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กค. 65 15:49:46 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121   | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๖๔๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖