สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,645
 เรื่อง : รายชื่อ อสร.แกนนำระดับตำบล
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 09:06:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,644
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 07:58:28 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,643
 เรื่อง : สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 17:04:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,642
 เรื่อง : สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 17:03:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,641
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 17:03:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,640
 เรื่อง : สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 17:01:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,639
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 16:52:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,638
 เรื่อง : ส่งกฏกระทรวงการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ฯ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 16:04:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,637
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 14:56:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,636
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.นานกกก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 14:53:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,635
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 14:20:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,634
 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างแตกต่างจากราราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โครงการงานจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (ช่่วงที่ 1-่ช่วงที่ 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 14:12:04 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,633
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 13:47:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,632
 เรื่อง : ขอจัดส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 12:16:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,631
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มชาวสวนยาง
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 11:52:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,629
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มชาวสวนยาง
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 11:50:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,628
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 11:40:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,627
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 11:35:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,626
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 161 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 11:32:51 น. ]

รับแล้ว : 110 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,625
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 กย. 66 11:03:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,782 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135   | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๑๐๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖