สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,880
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา ?สมเด็จองค์ปฐม? พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กค. 65 08:57:08 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,879
 เรื่อง : การดำเนินการกรณีการก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐโยมิชอบ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กค. 65 08:56:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,878
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 17:59:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,877
 เรื่อง : เชิญประชุมงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์(นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกูล)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 16:21:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,876
 เรื่อง : เชิญประชุมงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสัมภาษณ์ แก้วพูลปกรณ์)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 16:20:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,875
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงาน ปคม
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 16:14:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,874
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ปคม.ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 16:04:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,873
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงาน ปคม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 15:59:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,872
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจดความยกจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.อต.) ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 15:44:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,870
 เรื่อง : ขอเชิญประชุฒคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์ (คจพ.จ.อต.) รั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 15:42:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,869
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 15:29:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,868
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 15:23:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,867
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน) ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 15:02:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,866
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน) ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด 4. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 14:47:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,865
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 14:45:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,864
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการพัฒนาและ้สริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 14:44:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,863
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการพัฒนาและ้สริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 14:43:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,862
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 14:36:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,861
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 14:03:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,860
 เรื่อง : ส่งแบบรายงานสรุปผลการทของระบบบำบัดน้ำเสีย
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กค. 65 14:00:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135   | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖