สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 57,261
 เรื่อง : ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:48:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,260
 เรื่อง : ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:46:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,259
 เรื่อง : ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:44:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,258
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:44:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,257
 เรื่อง : ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:43:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,256
 เรื่อง : การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอฯ งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - พ.ค.2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:41:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,255
 เรื่อง : ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:36:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,254
 เรื่อง : ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:34:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,253
 เรื่อง : โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:33:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,252
 เรื่อง : ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 08:30:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,251
 เรื่อง : ประกาศจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 กพ. 67 07:40:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,250
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 มค. 67 18:19:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,249
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งปัญหาอุปสรรค
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 มค. 67 18:17:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,248
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานการจัดส่งข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 มค. 67 18:03:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,247
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 มค. 67 17:28:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,246
 เรื่อง : การพิจารณากลั่นกรองการขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 มค. 67 16:51:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,245
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service))
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 มค. 67 16:43:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,244
 เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ข่อยสูง 2. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 มค. 67 16:40:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,243
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์การ อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 มค. 67 16:19:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,242
 เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 มค. 67 16:15:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,748 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65   | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๐๙,๙๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖