สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,880
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:43:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,879
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:36:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,878
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการจัดทำระเบียบวาระการประชุม
ผู้รับ : 1. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:29:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,877
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:28:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,876
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:26:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,875
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:25:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,874
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:24:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,873
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการจัดทำระเบียบวาระการประชุม
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:23:55 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,872
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:23:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,871
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:22:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,870
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:21:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,869
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:19:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,868
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 09:18:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,867
 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของชุดตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 แบบ Antigen Test Kit
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 08:55:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,866
 เรื่อง : ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 4/2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 08:52:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,865
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "แนวทางการจัดทำโครงการหรือแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 17:30:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,864
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 17:07:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,863
 เรื่อง : หารือมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 16:58:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,862
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4/2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 16:34:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,861
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด1 ศูนย์เรียนรู้
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 16:28:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65   | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๓๓๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖