สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,568
 เรื่อง : การอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 13:09:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,567
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสมาคมการค้า
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 13:06:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,566
 เรื่อง : แผนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 13:00:22 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,565
 เรื่อง : แผนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 12:59:39 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,564
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว(One plan)ในบทบาทของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 11:41:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,563
 เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 3. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 11:35:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,562
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 11:10:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,561
 เรื่อง : แบบตอบรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 11:00:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,560
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์ การเข้าสำรวจที่ราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:57:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,558
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ผู้รับ : 61 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:43:39 น. ]

รับแล้ว : 35 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 26 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,557
 เรื่อง : การควบคุมตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้วัตถุระเบิด
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:42:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,556
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:42:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,555
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:28:30 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,554
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:27:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,553
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:26:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,552
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:24:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,551
 เรื่อง : โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอลับแล 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:19:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,550
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 3. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 4. ที่ว่าการอำเภอตรอน 5. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:19:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,549
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 10:16:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,548
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 09:52:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24   | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๓๑๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖