สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,936
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งเงินโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ฯ 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 14:57:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,935
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 14:57:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,934
 เรื่อง : การลดค่าเช่านาให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 14:54:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,933
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โอนเงินโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเอาชนะยาเสพติด ปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 14:42:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,932
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) หรือ AOC 1441
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 14:08:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,931
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) หรือ AOC 1441
ผู้รับ : 131 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 14:06:00 น. ]

รับแล้ว : 114 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 17 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,930
 เรื่อง : แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 14:05:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,929
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้แทนกระทรวงและร่วมพิธีเปิดวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 13:49:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,928
 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 13:37:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,927
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 13:35:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,926
 เรื่อง : แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 13:22:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,925
 เรื่อง : แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 13:17:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,924
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 12:57:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,923
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเพื่อมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM กระทรวงมหาดไทย ปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 12:28:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,922
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเพื่อมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM กระทรวงมหาดไทย ปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 12:13:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,921
 เรื่อง : แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 11:50:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,920
 เรื่อง : แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 11:39:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,919
 เรื่อง : ประชุมกรมการปกครอง 10/ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 11:39:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,918
 เรื่อง : เชิญประชุมประจำเดือน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 11:37:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,917
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 2. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พย. 66 11:34:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30   | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๒๑๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖