สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,696
 เรื่อง : การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มีค. 66 08:45:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,695
 เรื่อง : ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มีค. 66 08:24:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,693
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 18 มีค. 66 15:38:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,692
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 17:34:40 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,690
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 1.66
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 17:20:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,689
 เรื่อง : สรุปการตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:56:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,688
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไตรมาส 1.2566
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:52:49 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,687
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:51:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,686
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:51:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,685
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:48:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,684
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:45:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,683
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้จัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:33:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,682
 เรื่อง : ขออนุญาตเข้าพื้นที่
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:30:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,681
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:19:33 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,680
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:18:40 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,679
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:17:25 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,678
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:16:04 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,676
 เรื่อง : วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 130 ปี
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:12:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,675
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:11:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,674
 เรื่อง : การเข้าร่วมอบรมชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานในภาครัฐ ภายใต้ "โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566 ส่วนที่ 2"
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มีค. 66 16:10:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30   | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๙๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖