สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 20,631
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบปัญหาทางสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ผู้รับ : 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 16:57:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,630
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบปัญหาทางสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 16:56:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,629
 เรื่อง : เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน "ศูนย์ปฏิบัติงาน สายด่วน 1300 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 16:55:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,628
 เรื่อง : การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด (แก้ไข)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 16:32:29 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,625
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 16:04:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,624
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. กอ.รมน.จว.อต. 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 16:02:47 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,623
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 16:01:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,622
 เรื่อง : การประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:52:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,621
 เรื่อง : การรณรงค์ฉัดวัคซึนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโอรายิกเซปทิซิเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:51:00 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,620
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2564
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:50:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,619
 เรื่อง : ให้สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:45:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,618
 เรื่อง : แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานผสมเทียม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย 4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:41:14 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,617
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:37:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,616
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอลับแล 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:32:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,615
 เรื่อง : แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:26:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,614
 เรื่อง : ส่งแผนขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ ปีงบระมาณ 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:26:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,613
 เรื่อง : การสำรวจสถิติการประมง ประจำปีปฏิบัติงาน 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:20:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,612
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:19:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,610
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 15:01:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,609
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 ตค. 64 14:56:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30   | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๙๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖