สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,789
 เรื่อง : ส่งเอกสารเพิ่มเติม (การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม)
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 16:02:29 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,786
 เรื่อง : ข้อมูลแผนการโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:55:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,785
 เรื่อง : ส่งเอกสารเพิ่มเติม (การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม)
ผู้รับ : 149 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:52:44 น. ]

รับแล้ว : 101 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 48 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,784
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเสนอขอเครื่องราชอิสรินาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:32:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,783
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย. 65
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:24:01 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,782
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย. 65
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:21:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,781
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย. 65
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:18:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,780
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย. 65
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:15:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,779
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข? แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:13:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,778
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:11:30 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,777
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย. 65
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:09:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,776
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย. 65
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:04:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,775
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกฯ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 15:03:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,774
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย. 65
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:59:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,773
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:59:01 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,771
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:58:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,769
 เรื่อง : รายงานแบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:56:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,768
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย. 65
ผู้รับ : 1. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:55:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,767
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน หอการค้าแฟร์ ปี2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:52:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,766
 เรื่อง : รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:49:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57   | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๑๓๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖