สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,158
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ปีงบ 66
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 10:16:33 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,157
 เรื่อง : ขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่1/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 10:04:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,156
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรรมการธรรมาธิบาลจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 และลงพื้นที่สอดส่องโครงการ/กิจกรรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 09:34:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,155
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรรมการธรรมาธิบาลจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 และลงพื้นที่สอดส่องกิจกรรมฯ
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 09:13:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,154
 เรื่อง : แจ้งการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ก.น.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 41
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 08:42:32 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,153
 เรื่อง : แจ้งการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ก.น.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 41
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 08:36:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,152
 เรื่อง : แจ้งการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ก.น.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 41
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 08:32:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,150
 เรื่อง : รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 08:04:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,148
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การทบทวนราคาค่างานก่อสค้าง โครงการประเภทงบลงทุนที่เสนอขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 18:10:05 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,147
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 ? 2570?
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 17:59:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,146
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 ? 2570?
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 17:44:47 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,145
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 17:30:05 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,144
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 17:23:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,143
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 17:17:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,142
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติภายใต้การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 16:49:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,141
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติภายใต้การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 16:46:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,140
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 16:46:14 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,139
 เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัมนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม (e-learning)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 16:21:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,138
 เรื่อง : รับสมัครสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 16:00:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,137
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายรายงานข้อมูลหน่วยเลือกตั้งฯลฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 15:31:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42   | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๐๕๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖