สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,440
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 09:54:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,439
 เรื่อง : ขอส่งบทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 09:54:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,438
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมปรึกาาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 09:52:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,437
 เรื่อง : การคัดเลือกลูกที่มึความกตัญญููกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 09:49:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,436
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและการพัฒนาการรับรู้โรคพิษสุนัขบ้า
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 09:41:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,435
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม งนประเพณีอัฐมีบูชา
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 09:36:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,433
 เรื่อง : คืนข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อการกำกับติดตามการเบิกจ่ายของหน่วยบริการ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 09:09:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,432
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตืดตามการดำเนินงาน/คืนข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 09:04:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,431
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 09:01:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,430
 เรื่อง : การประเมินผลการดำเนินการทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 08:55:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,429
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 08:50:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,428
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งเลื่อนการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 พค. 66 05:28:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,427
 เรื่อง : ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 พค. 66 16:30:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,426
 เรื่อง : ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ผู้รับ : 154 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 พค. 66 16:29:26 น. ]

รับแล้ว : 107 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 47 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,425
 เรื่อง : เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤษภาคม 2566)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 19:04:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,424
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ ?ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน?
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 18:38:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,422
 เรื่อง : ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 17:41:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,421
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 17:35:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,420
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร ?ผู้นำนักขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน? ระดับจังหวัด 76 จังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 17:26:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,419
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 ระดับภาค
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 17:25:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42   | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๐๕๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖