สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 52,556
 เรื่อง : ขอประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 11:42:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,554
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 11:14:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,553
 เรื่อง : ขอส่งคืนและเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:59:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,552
 เรื่อง : การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) การให้บริการคัดกรองโรคไวรัยตับอักเสบบีและซี
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:59:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,551
 เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน เขตเทศกาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 300 เมตร
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:57:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,550
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร"
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:39:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,549
 เรื่อง : ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:32:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,548
 เรื่อง : ตอบรับการเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:27:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,547
 เรื่อง : เชิญประชุมประจำเดือน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:14:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,546
 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.ตุลาคม 2566 แจ้ง มทบ.35
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:09:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,545
 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.เดือนตุลาคม 2566 แจ้งมรอ.
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:07:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,544
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 10:06:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,543
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 09:59:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,542
 เรื่อง : ส่งตัวข้าราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 09:51:44 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,541
 เรื่อง : ส่งตัวข้าราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 09:50:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,540
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ซื้อ - จ้่างให่ปลอดภัยและได้ผล"
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 09:39:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,539
 เรื่อง : เชิญประชุม สอ.ปส.จ.ตุลาคม 2566 แจ้งหน่วยงาน
ผู้รับ : 42 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 09:32:41 น. ]

รับแล้ว : 39 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,537
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อบรมในโครงการฝึกอบรมดำนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (บุคคลภายนอก) ปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 09:10:59 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,536
 เรื่อง : เชิญคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 ตค. 66 08:53:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,535
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 ตค. 66 11:43:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,786 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93   | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๘,๒๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖