สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,341
 เรื่อง : ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลในเมือง
ผู้รับ : 330 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลในเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 11:39:08 น. ]

รับแล้ว : 135 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 195 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,340
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าปลา
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 11:10:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,339
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ควรได้รับการยกย่องเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 10:53:11 น. ]

รับแล้ว : 72 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,338
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ควรได้รับการยกย่องเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 78 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 10:50:37 น. ]

รับแล้ว : 53 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 25 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,337
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ควรได้รับการยกย่องเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 50 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 10:46:58 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 17 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,335
ด่วนมาก


 เรื่อง : ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลวังดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 10:12:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,333
ด่วนมาก


 เรื่อง : ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลวังดิน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 10:07:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,332
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคัุมครองผู้บริโภคและเจ้งเตือนภัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 10:06:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,331
ด่วนมาก


 เรื่อง : ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลวังดิน
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 10:00:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,330
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 09:35:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,329
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 09:24:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,328
 เรื่อง : การสัมมนาเรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 09:19:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,327
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชกสนแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 09:16:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,324
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลรับตรวจราชการ
ผู้รับ : 1. รพ.สต.น้ำพี้ 2. รพ.สต.ป่าคาย 3. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) 4. รพ.สต.ผักขวง 5. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 09:07:05 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,323
 เรื่อง : เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ)
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 08:55:12 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,322
 เรื่อง : ส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กพ. 66 08:32:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,321
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมประชุมเตรียมการรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 19 กพ. 66 20:35:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,320
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมประชุมเตรียมการรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 19 กพ. 66 20:32:45 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,319
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 17:39:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,318
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 17:38:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93   | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๖๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖