สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,629
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกตรวจผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง " (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:15:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,628
 เรื่อง : ฟอร์มติดตามการเตรียมความพร้อมในท้องถิ่นที่ประเมินตนเองผ่าน ตามหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นานกกก [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:14:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,626
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:07:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,625
 เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:04:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,624
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:03:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,623
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน พฤษภาคม 65
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:56:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,622
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:56:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,621
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:54:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,620
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:53:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,619
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:51:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,618
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:46:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,616
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:41:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,615
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการรพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายแก่ชนกลุ่มน้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:40:50 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,614
 เรื่อง : โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้รับ : 310 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:37:31 น. ]

รับแล้ว : 130 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 180 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,613
 เรื่อง : มาตราการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:33:44 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,612
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:32:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,611
 เรื่อง : มาตราการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:16:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,610
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:14:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,609
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ.1443)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:11:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,608
 เรื่อง : การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 15:08:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 774 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๐๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖