สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 46,145
 เรื่อง : กิจกรรมลานวัฒนธรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานประเพณีอัฏฐมีบูชา
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:02:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,144
 เรื่อง : กิจกรรมลานวัฒนธรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานประเพณีอัฏฐมีบูชา
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:01:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,143
 เรื่อง : กิจกรรมลานวัฒนธรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานประเพณีอัฏฐมีบูชา
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:00:39 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,142
 เรื่อง : เรียนเชิญประชุมหารือสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 10:03:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,141
 เรื่อง : เรียนเชิญประชุมหารือสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อเบี้ย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 10:00:49 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,140
 เรื่อง : เรียนเชิญประชุมหารือสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ผู้รับ : 1. อบต.ม่วงเจ็ดต้น
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:58:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,139
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการประกวดการจัดการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 3. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 4. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:58:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,138
 เรื่อง : การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้งและขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:48:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,137
 เรื่อง : 0388 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด(Street Food) กระทรวงแรงงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:47:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,135
 เรื่อง : ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 47 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:36:26 น. ]

รับแล้ว : 43 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,134
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:36:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,133
 เรื่อง : การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช. จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:21:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,132
 เรื่อง : การสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:18:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,131
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว287 ลว.22 พค.2566 เรื่อง การเป็นผู็ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:17:24 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,130
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว287 ลว.22 พค.2566 เรื่อง การเป็นผู็ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ
ผู้รับ : 173 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:15:40 น. ]

รับแล้ว : 116 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 57 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,129
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว287 ลว.22 พค.2566 เรื่อง การเป็นผู็ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ
ผู้รับ : 215 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 09:11:18 น. ]

รับแล้ว : 59 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 156 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,128
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 08:53:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,127
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 08:52:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,126
 เรื่อง : การรายงานข้อมูลและสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 08:50:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,125
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 15 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 พค. 66 19:51:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๑๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖