สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,325
 เรื่อง : นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ลาพักผ่อนและออกนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 09:07:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,324
 เรื่อง : ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 08:59:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,323
 เรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำกนดแบบและวิธีการแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 08:36:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,322
 เรื่อง : เรื่องการดำเนินการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 08:25:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,321
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้ 2. อบต.คอรุม 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 17:04:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,320
 เรื่อง : สำรวจชุดตรวจ แจ้งอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 16:29:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,319
 เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 16:28:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,318
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำชับการรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอิเล็กรทรอนิกส์ (DOPA E - lnvestigation)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 16:17:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,317
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 16:15:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,316
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการใช้งานกล้องติดตัว (ฺBody Camera) และการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายว่าด้วยการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุม การแจ้งการควบคุมตัว และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบค
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 16:09:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,315
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประสานกลุ่มเกษตรกรโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 16:08:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,314
 เรื่อง : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 16:07:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,313
 เรื่อง : การขอรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 15:57:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,312
 เรื่อง : รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 15:53:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,311
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกวิสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 15:46:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,310
 เรื่อง : แจ้งผลการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 15:43:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,309
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 15:34:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,308
 เรื่อง : ซักซ้อมการรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 15:30:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,307
 เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 15:23:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,306
 เรื่อง : รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 15:20:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,711 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69   | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๒๐๓,๓๘๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖