สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,793
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถื่น ประจำปีพุทธศักราช 2563
ผู้รับ : 66 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 15:55:20 น. ]

รับแล้ว : 54 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 12 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,792
 เรื่อง : แจ้งข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 15:51:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,791
 เรื่อง : ประกาศกรมธุรกิจพลังงานหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 15:45:10 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,790
 เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่36)
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง 2. อบต.บ้านเสี้ยว 3. อบต.สองคอน 4. อบต.ฟากท่า 5. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 15:41:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,789
 เรื่อง : การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่เข้ารับการควบคุมแยกกัก กักกันหรือคุมไว้สังเกตจนครบกำหนดระยะเวลา
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง 2. อบต.บ้านเสี้ยว 3. อบต.สองคอน 4. อบต.ฟากท่า 5. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 15:39:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,788
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มอบหมายให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ณ บริเวณจุด Swab (บริเวณใต้อัฒจันทร์ มีหลังคา) สนามกีฬาหมอนไม้
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 15:37:41 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,786
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มอบหมายให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่)
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 15:33:23 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,785
 เรื่อง : การจัดเตรียมหนังสือยืนยอดยอดธนาคาร
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 15:31:27 น. ]

รับแล้ว : 72 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,784
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 15:01:55 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,783
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์โครงการ "พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 14:45:31 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,782
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 14:27:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,781
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 14:19:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,780
 เรื่อง : ข้อมูลด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) (มิติด้านการศึกษา)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 14:10:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,779
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่อต22-4/2564
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 14:10:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,778
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 14:03:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,777
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตรกรรม AIC จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2564
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 14:02:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,775
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 13:34:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,774
 เรื่อง : แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 13:27:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,773
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2564
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 13:19:18 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,772
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กย. 64 13:07:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69   | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๖๔๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖