สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,336
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 14:39:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,335
 เรื่อง : การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 14:36:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,334
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 14:11:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,333
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 14:07:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,332
 เรื่อง : ขอส่งแบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:58:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,331
 เรื่อง : การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 3. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 4. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 5. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:56:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,330
 เรื่อง : ขอเชิญบริจาคโลหิต (21 พ.ย. 65)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:49:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,329
 เรื่อง : ขอส่งผู้๔ุกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:39:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,328
 เรื่อง : การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลด่านนาขาม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:39:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,327
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมพิจารณาการออกประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานขนส่งจังหวัด 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:38:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,326
 เรื่อง : แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ
ผู้รับ : 1. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:37:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,325
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างสรรค์ 2023
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:31:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,324
 เรื่อง : ข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ปีการผลิต 2565/66
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:12:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,323
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 13:07:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,322
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ?เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์?
ผู้รับ : 1. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) 2. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 3. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี อุตรดิตถ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 11:44:56 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,321
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 11:34:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,320
 เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
ผู้รับ : 138 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 10:58:24 น. ]

รับแล้ว : 97 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 41 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,319
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 10:49:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,318
 เรื่อง : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 10:26:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,317
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 10:23:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77   | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๘๖๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖