สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,093
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : หนังสือธรรมนาวา วัง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 13:24:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,092
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 13:22:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,090
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอส่งประกาศสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น ?สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น? ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 13:20:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,088
 เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุม โครงการปรับปรุงอาคารกองร้อย อส.อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 12:43:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,087
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภีย ปี 2567
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 12:36:22 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,086
 เรื่อง : รายงานผลการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกินจริง15
ผู้รับ : 1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 12:04:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,085
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถขุดตักไฮดรอลิก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 12:01:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,084
 เรื่อง : หนังสือขอความยินยอมนำข้อมูลเข้าร่วมงานชุมนุมกาชาดครั้งที่12 ไประมวลผล และแสดงตัวตน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 12:00:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,082
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมและจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 (เพิ่มแบบรายงาน)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 11:55:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,081
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมและจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 (เพิ่มแบบรายงาน)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 11:54:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,080
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมและจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 (เพิ่มแบบรายงาน)
ผู้รับ : 412 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 11:51:21 น. ]

รับแล้ว : 213 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 199 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,078
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 11:29:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,076
 เรื่อง : การเปิดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์องค์กร อีเมลกรมปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 11:20:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,075
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 11:17:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,074
 เรื่อง : การขอใช้ที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 11:14:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,073
 เรื่อง : บัญชีรายชื่อที่ได้รับการทาบทามผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 11:12:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,072
 เรื่อง : (ส่งเอกสารแนบเพิ่มเติม) กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมดูแลความปลอดภัยของการขุดดินเพื่อป้องกันการจมน้ำ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:52:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,071
 เรื่อง : ขอนำส่งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:51:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,070
 เรื่อง : การชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:49:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,069
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ทำกานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผนดิน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:47:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,839 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77   | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๑๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖