สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 52,906
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 11:06:47 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,905
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู็แสดงความสามารถจังหวัดอุตรดิต์ ครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 11:04:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,904
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณพกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจังหวัดอุตรดิต์ ครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 11:02:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,903
 เรื่อง : การสนับสนุนจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 10:35:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,902
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารรสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ลับแล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 10:20:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,901
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 10:17:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,900
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการควบคุม และตรวจสถานที่เล่นการพนัน และผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 10:06:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,898
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 09:56:21 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,897
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรับสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 09:52:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,896
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 09:49:37 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,895
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 09:45:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,894
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 09:23:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,893
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระเสด็จ(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 31 ตค. 66 09:08:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,891
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ....
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 18:24:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,890
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ....
ผู้รับ : 154 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 18:18:40 น. ]

รับแล้ว : 104 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,889
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลของกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 16:59:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,888
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 16:27:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,887
 เรื่อง : การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 16:14:56 น. ]

รับแล้ว : 212 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 198 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,886
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 15:52:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,885
 เรื่อง : สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ปีก รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 15:43:40 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77   | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๖๗๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖