สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,692
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 13:49:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,691
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 13:47:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,690
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 13:47:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,689
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 13:42:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,688
 เรื่อง : การจัดพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุนธรรมต้นแบบโดดเด่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 13:36:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,684
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 และขอบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 12:47:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,683
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ "12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 12:04:07 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,682
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 11:39:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,680
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดเตรียมแผนที่ เพื่อการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) แก่คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล
ผู้รับ : 39 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 11:05:48 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,679
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสาธารณภัยและการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 11:01:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,678
 เรื่อง : โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:59:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,677
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมฯ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:43:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,675
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมฯ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด 3. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:41:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,674
 เรื่อง : กำชับการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของนายกกิ่งกาชาดอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:34:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,673
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:32:14 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,672
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:21:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,671
 เรื่อง : เอกสารแนบเพิ่มเติม - เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดเตรียมแผนที่ เพื่อการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) แก่คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:19:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,670
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์(กวป.) ครั้งที่1/2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:14:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,669
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:14:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,668
 เรื่อง : จัดสรรงบประมาณตามโครงการกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 10:04:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77   | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๑๔๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖