สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,745
 เรื่อง : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:00:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,743
 เรื่อง : จัดส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:47:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,742
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการบันทึกข้อมูลฯและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ ในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:39:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,741
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 4. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประกันสังคมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:26:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,740
 เรื่อง : การประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:25:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,739
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:24:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,738
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเรื่องการบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:17:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,737
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างครบ 4 ปี ในปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:05:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,736
 เรื่อง : การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม "ต้นแบบ"
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 08:52:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,735
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การต้อนรับองคมนตรี และคณะ
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 20:20:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,734
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การต้อนรับองคมนตรี และคณะ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 20:19:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,733
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การต้อนรับองคมนตรี และคณะ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 20:18:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,732
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การต้อนรับองคมนตรี และคณะ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 20:16:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,731
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับประชุมหารือแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 17:58:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,730
 เรื่อง : ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:50:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,729
 เรื่อง : การดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:15:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,728
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมฯ
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:11:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,727
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:11:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,726
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:10:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,725
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 16:05:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77   | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖