สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,608
 เรื่อง : การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ?หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21?
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:43:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,607
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณี หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:43:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,606
 เรื่อง : การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:32:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,605
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ ?ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง? ประจำปี 2566 และกิจกรรมเสวนาฯ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:31:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,604
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:30:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,602
 เรื่อง : การตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิและสมาคมมิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:28:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,601
 เรื่อง : การแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลรายการทะเบียนครอบครัว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:25:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,600
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมในการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:24:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,599
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานเหตุการณ์ และรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:21:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,598
 เรื่อง : คำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:19:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,597
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : คำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:17:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,595
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแจ้งคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 390/2566 เรื่อง การกำหนดหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสังกัดกรมการปกครองฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:11:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,594
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 15:02:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,593
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 14:59:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,592
 เรื่อง : อนุมัติการเปลี่ยนแผนงบบูรณาการ งวดที่ 1 ปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 14:58:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,590
 เรื่อง : อนุมัติการเปลี่ยนแผนงบบูรณาการ งวดที่ 1 ปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 14:57:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,589
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 49 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 14:45:27 น. ]

รับแล้ว : 47 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,588
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 14:43:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,587
 เรื่อง : สุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารของเอกชน 9 ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 14:38:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,586
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีค. 66 14:38:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34   | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 



จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๑๔๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖