สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,038
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดงานเทศกาลกินปลากินไข่ ชมแพไฟ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 16:09:00 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,037
 เรื่อง : เรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 16:08:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,036
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดงานเทศกาลกินปลากินไข่ ชมแพไฟ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 16:07:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,035
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดงานเทศกาลกินปลากินไข่ ชมแพไฟ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 16:05:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,034
 เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 16:05:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,033
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดงานเทศกาลกินปลากินไข่ ชมแพไฟ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 16:04:42 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,032
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมยกระดับงานเทศกาลกินปลากินไข่ ชมแพไฟ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 16:02:41 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,031
 เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 16:02:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,030
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 15:50:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,029
 เรื่อง : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองเด็กในชุมชน
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่านนาขาม 2. อบต.แสนตอ 3. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 15:47:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,027
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 15:14:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,026
 เรื่อง : การตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินจากคลัง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 14:56:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,025
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการสุขภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 14:52:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,024
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการจัดเก็บภาษีและการนำเงินส่งคลังแทนกัน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 14:49:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,023
 เรื่อง : บัญชีรายชื่อที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ของ ช.พ.ค-ช.พ.ส
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 14:47:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,022
 เรื่อง : การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 14:34:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,021
 เรื่อง : การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (แก้ไข อบต.บ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 14:30:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,020
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 14:30:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,019
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 14:26:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,018
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2566 ? 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำหมัน 2. อบต.ร่วมจิต 3. อบต.ท่าปลา 4. เทศบาลตำบลจริม 5. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 14:25:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,838 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34   | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๐๙๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖