สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,693
ด่วนมาก


 เรื่อง : แจ้งการขนย้ายวัตถุระเบิดจากสถานที่เก็บเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 15:45:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,692
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอ "องค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ของศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) " โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกตร ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 15:42:45 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,691
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 14:58:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,690
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไตรมาศ 3
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 14:48:44 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,689
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานสัมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 The 5G Leader in the Region ณ กรุงเทพมหานคร
ผู้รับ : 60 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 14:40:31 น. ]

รับแล้ว : 50 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,688
 เรื่อง : การรายงานการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 14:32:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,687
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานสัมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 The 5G Leader in the Region ณ กรุงเทพมหานคร
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 14:30:59 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,685
 เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 14:28:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,684
 เรื่อง : การลงพื้นที่สอบทานการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 14:07:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,683
 เรื่อง : การดำเนินโครงการนายอำเภอเเหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 14:06:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,682
 เรื่อง : การดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 14:02:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,681
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สำรวจข้อมูลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 13:57:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,679
 เรื่อง : การแจกจ่ายเอกสารการถอดบทเรียนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย "เคล็ดลับง่าย ๆ เบิกจ่ายได้ 100% "
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 13:55:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,677
 เรื่อง : การแจกจ่ายเอกสารการถอดบทเรียนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย "เคล็ดลับง่าย ๆ เบิกจ่ายได้ 100% "
ผู้รับ : 230 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 13:53:20 น. ]

รับแล้ว : 177 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 53 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,676
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 13:42:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,675
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 13:40:32 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,674
 เรื่อง : การลงพื้นที่ติดตามให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สำหรับผู้ที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 13:14:24 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : -1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,673
 เรื่อง : ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 13:13:12 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,672
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 13:10:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,671
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มิย. 65 12:53:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34   | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖