สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,852
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : จัดทำข้อมูลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 10:57:00 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,850
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Leattning ในระบบ MOOC ANAMAI กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 10:50:27 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,849
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 10:38:02 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,848
 เรื่อง : บัญชีนวัตกรรมไทย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 10:28:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,847
 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค ๓) รุ่นที่ 4/๖7
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 10:25:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,846
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 88 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 10:18:41 น. ]

รับแล้ว : 78 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,845
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 10:09:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,844
 เรื่อง : อนุมัติให้จำหน่ายแม่กระบือ สัญญายืมมีอายุครบ ๕ ปี โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ออกจากทะเบียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 10:07:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,843
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนยบริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นางพญา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:52:37 น. ]

รับแล้ว : 70 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,842
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:52:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,841
 เรื่อง : การสร้างการรับรู้สัญญาณมือขอรับความช่วยเหลือสากล "Signal for Help"
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:46:54 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,840
 เรื่อง : ขอออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:38:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,839
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:37:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,838
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:27:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,837
ด่วน


 เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:25:24 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,836
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ผู้รับ : 161 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:24:42 น. ]

รับแล้ว : 110 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,835
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:23:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,834
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:23:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,833
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:22:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,832
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พย. 66 09:21:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34   | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๖๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖