สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,674
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 18:16:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,673
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:25:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,672
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:22:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,671
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:21:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,670
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:20:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,668
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:18:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,666
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:15:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,665
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:14:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,664
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:14:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,663
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:13:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,662
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 17:11:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,661
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนขนาดกลาง
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 16:56:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,660
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ้านเสี้ยว [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 16:56:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,659
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งท้องที่ในการลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศ
ผู้รับ : 1. อบต.นางพญา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 16:53:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,658
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 16:48:32 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,657
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมทีมสหวิชาชีพ กรณีนายพรเทพ ทัศนา อายุ 16 ปี 3 เดือน
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 16:45:57 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,656
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๐ ปี
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 16:36:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,655
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอบรมระบบค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แจ้งอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 16:31:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,654
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 16:29:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,653
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 พค. 66 16:27:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31   | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๑๔๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖