สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,510
 เรื่อง : รายงานผลดำเนินการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 16:01:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,509
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:58:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,508
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมบรรยายสรุปการบริหารจัดการนำ้ในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:56:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,507
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมบรรยายสรุปการประชุมการบริหารจัดการนำ้ชุมชนต้นแบบ
ผู้รับ : 1. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:54:07 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,506
 เรื่อง : การดำเนินงานตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:44:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,505
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:38:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,504
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจการทำงานของคนต่างด้าว (แก้ไข)
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:35:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,501
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการการจัดการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:27:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,500
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. อบต.นานกกก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:20:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,499
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:16:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,498
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดและติดตามการขับเคลื่อนโครงการอำเภอสวยงาม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:10:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,497
 เรื่อง : ประกาศรับสมัครข้าราชการกรมการปกครองเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:08:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,496
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:08:56 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,495
 เรื่อง : โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายการคลังฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:06:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,494
 เรื่อง : กิจกรรมการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 15:00:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,493
 เรื่อง : แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 14:59:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,492
 เรื่อง : สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 4/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 14:59:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,489
 เรื่อง : การออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 14:40:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,488
 เรื่อง : การออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 14:39:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,487
 เรื่อง : การออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 14:37:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,838 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58   | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 



จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๙๐๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖