สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,765
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน หอการค้าแฟร์ ปี2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:48:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,764
 เรื่อง : การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:47:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,763
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:41:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,762
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน หอการค้าแฟร์ ปี2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:41:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,761
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน หอการค้าแฟร์ ปี2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:36:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,760
 เรื่อง : ขอเชิยประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:34:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,759
 เรื่อง : ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:29:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,758
 เรื่อง : ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:20:55 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,757
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การลงพื้นที่เพื่อจัดทำสัญญาค้ำประกัน (กรณ๊เปลี่ยนคณะกรรมการใหม่) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:11:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,756
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การลงพื้นที่เพื่อจัดทำสัญญาค้ำประกัน (กรณ๊เปลี่ยนคณะกรรมการใหม่) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:09:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,755
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทําสมุดบันทึก ?มหาดไทยชวนรู้ ปี ๒๕๖๖?
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:09:39 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 13 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,754
 เรื่อง : แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:09:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,752
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำชับตรวจตรา เข้มงวด และกวดขันห้ามมิให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:02:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,751
 เรื่อง : การขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:01:33 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,750
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพที่ผลิตสินค้าและบริการตาม BCG Model
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 14:00:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,749
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพที่ผลิตสินค้าและบริการตาม BCG Model
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 13:56:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,748
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพที่ผลิตสินค้าและบริการตาม BCG Model
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 13:54:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,747
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 13:52:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,746
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างกายผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 13:50:23 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,745
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 13:48:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58   | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๗๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖