สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,167
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน 2. อบต.ไผ่ล้อม 3. อบต.นานกกก 4. อบต.แม่พูล 5. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 12:09:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,166
 เรื่อง : ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 11:34:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,165
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ระบบออนไลน์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 4. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 11:32:30 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,164
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 11:31:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,163
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 11:28:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,162
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 11:26:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,161
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 11:25:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,160
 เรื่อง : ขอส่งแบบสอบถามการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 11:16:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,159
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายการขจัดความยากจนฯ
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 10:02:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,158
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายการขจัดความยากจนฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 09:58:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,157
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 09:57:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,156
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 09:55:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,154
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 09:52:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,153
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งแนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 09:46:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,152
 เรื่อง : การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษษปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 08:48:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,151
 เรื่อง : การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษษปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 08:47:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,150
 เรื่อง : การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษษปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 08:44:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,149
 เรื่อง : การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษษปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 08:43:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,148
 เรื่อง : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 08:02:45 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,147
 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มิย. 65 08:00:29 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58   | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๗๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖