สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,945
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) เพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. กอ.รมน.จว.อต. 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 11:23:02 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,944
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) เพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 11:21:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,943
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 11:20:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,942
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) เพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 11:19:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,941
 เรื่อง : ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม (เข็มที่ 2)
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 11:18:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,940
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 2. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 10:44:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,939
 เรื่อง : ขอมอบหนังือ "พระบรมธาตุทุ่งยั้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองทุ่งยั้ง"
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานขนส่งจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 10:35:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,938
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 117 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 10:32:25 น. ]

รับแล้ว : 102 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 15 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,937
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ทดแทนวงจรสำรอง DSL VPN
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 10:21:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,936
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 10:13:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,935
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Application Zoom
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 09:44:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,934
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Application Zoom
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 กย. 64 09:40:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,933
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตรวจหาเชื้อโควิด2019
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 17:28:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,932
 เรื่อง : ให้โอนข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 16:51:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,930
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 16:27:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,929
 เรื่อง : การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 16:20:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,928
 เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 15:23:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,927
 เรื่อง : รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 15:20:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,926
 เรื่อง : มอบบ้านโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 14:51:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,925
 เรื่อง : มอบบ้านโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กย. 64 14:49:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62   | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๐,๓๐๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖