สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,677
 เรื่อง : การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:12:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,675
 เรื่อง : การดำเนินงาน "เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์"
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:09:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,674
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 14:54:21 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,673
 เรื่อง : ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยบริการสาธาณณสุขในสังกัดให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรม JHCIS
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 14:47:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,672
 เรื่อง : โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 14:31:12 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,671
 เรื่อง : โครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ปีก
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา 4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 14:23:26 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,670
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 14:21:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,669
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 14:19:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,668
 เรื่อง : เน้นย้ำแนวทางการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในฟาร์มสุกร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 14:08:11 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,667
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 14:01:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,666
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมผังเมืองรวมชุมชนพิชัย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:58:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,665
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:57:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,664
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:57:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,663
 เรื่อง : รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:53:09 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,662
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THALAND CHAMPIONSHIP 2023 ระดับภาคเหนือ
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:50:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,661
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THALAND CHAMPIONSHIP 2023 ระดับภาคเหนือ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:47:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,660
 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรมโครงการเครือข่าย โคก หนอง นา อุตรดิตถ์ จิตอาสา สานพลังความต่อเนื่องปฏิบัติการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:45:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,659
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:41:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,657
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:38:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,656
 เรื่อง : แจ้งกำหนดการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในงานหอการค้าแฟร์ ปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 13:35:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62   | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๗๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖