สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 52,866
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ?หอการค้าแฟร์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 13:24:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,865
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและให้เครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 13:23:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,864
 เรื่อง : อนุมัติให้จำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑ เพศผู้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 12:59:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,863
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 12:08:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,862
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 139 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 12:03:44 น. ]

รับแล้ว : 93 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 46 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,861
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ?หอการค้าแฟร์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 11:58:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,860
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 11:24:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,859
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สมัครการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 11:11:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,858
 เรื่อง : การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และตัวชี้วัดนโยบายสำคัญกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 10:51:09 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,855
 เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 450 เมตร
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 10:04:00 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,854
 เรื่อง : ขอส่งคืนและเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 10:02:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,853
 เรื่อง : แจ้งเวียน
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 09:49:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,852
 เรื่อง : รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2566)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 09:47:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,851
 เรื่อง : การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านสื่อ Social กรณี สุนัขแมวจรจัด ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 09:45:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,850
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือการจัดสวัสดิภาพและสถานที่พักพิง ให้แก่ สุนัขและแมวจรจัด ภายในวัดอรัญญิการาม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 09:27:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,849
 เรื่อง : การดำเนินการตามนโยบายเร่งรัดด่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายระยะสั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดรายได้จากการท่องเที่ยว (Quick Win)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 08:55:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,848
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม ? ธันวาคม 2566)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 08:53:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,847
 เรื่อง : ประกาศหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดและขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 08:52:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,846
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 342566 และครั้งที่ 352566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 08:51:15 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,845
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งยกเลิกการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 ตค. 66 08:43:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,782 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79   | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๙๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖