สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,646
 เรื่อง : ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่่องในเทศกกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 จังหวัดอุตรดิตตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 16:14:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,645
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอมอบหมายเป็นประธานการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดเตรียมแผนที่ เพื่อการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) แก่คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 16:10:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,644
 เรื่อง : ขอส่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 16:03:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,643
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 16:01:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,642
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เเจ้งขอเลื่อนประชุมกรมการปกครอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 15:54:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,641
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 จังหวัด 1 sport event "เมืองโบราณรันนิ่ง (วิ่ง กิน เที่ยว)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 15:49:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,640
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 จังหวัด 1 sport event "เมืองโบราณรันนิ่ง (วิ่ง กิน เที่ยว)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 15:48:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,639
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 15:31:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,638
 เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์ช่างทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2
ผู้รับ : 409 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 14:59:44 น. ]

รับแล้ว : 202 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 207 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,634
 เรื่อง : ขอรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 14:12:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,633
 เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 14:09:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,632
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 14:06:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,630
 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 13:58:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,629
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 13:52:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,628
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 13:50:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,627
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกาาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 13:43:45 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,626
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 13:39:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,625
 เรื่อง : กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 13:36:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,623
 เรื่อง : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับฤดูแล้ง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 13:31:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,622
 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 กพ. 66 13:31:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79   | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๒๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖