สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,754
 เรื่อง : ขอส่งรายชื่อสมาชิก พอ สว เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:10:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,753
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด อรมอนามัย
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:09:07 น. ]

รับแล้ว : 74 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,752
 เรื่อง : กิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:08:15 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,751
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:58:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,750
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:56:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,749
 เรื่อง : อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:56:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,748
 เรื่อง : อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:55:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,747
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:53:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,746
 เรื่อง : การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ ? วังเวียง (สปป.ลาว)
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 2. สำนักงานขนส่งจังหวัด 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:52:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,745
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:51:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,744
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:51:24 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,743
 เรื่อง : แจ้งยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:45:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,742
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ของศฟฟ.
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:45:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,741
 เรื่อง : ขอเชิญให้ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:36:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,740
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:32:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,739
 เรื่อง : ขอเลื่อนการปนะชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:32:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,737
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 09:13:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,736
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 08:59:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,735
 เรื่อง : การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดกาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 18:53:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,734
 เรื่อง : การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดกาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
ผู้รับ : 153 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 กพ. 66 18:36:42 น. ]

รับแล้ว : 138 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 15 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74   | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๔๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖