สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,691
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามประเด็น/ข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 10:34:24 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,690
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 10:31:14 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,689
 เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 10:28:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,688
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 10:03:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,687
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 09:55:18 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,686
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 09:29:43 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,685
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมผลกระทบของประชาชนในพื้นที่งานจ้างเหมาทำการแผนบูรณาการพัฒนาที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1045 ระหว่าง กม.25+450 - กม.27+500
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 09:24:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,684
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมผลกระทบของประชาชนในพื้นที่งานจ้างเหมาทำการแผนบูรณาการพัฒนาที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1045 ระหว่าง กม.25+450 - กม.27+500
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 09:22:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,683
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 08:40:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,681
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเร่งรัดการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 16:27:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,680
 เรื่อง : การรายงานข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 16:27:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,679
 เรื่อง : ขอจัดส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 16:24:47 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,678
 เรื่อง : ส่งเอกสาร Project brief
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 16:20:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,677
 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ว.871)
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 16:19:04 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,676
 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ว.871)
ผู้รับ : 43 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 16:12:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,675
 เรื่อง : แบบขออนุญาตจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 15:57:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,674
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 15:57:05 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,673
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาคนพิการที่ต้องการปรับสภาพแวดล้อม
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 15:41:28 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,672
 เรื่อง : ขออนุญาตจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 15:34:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,671
 เรื่อง : แจ้งผลการช่วยเหลือกรณี นายแก้ว จันทร์
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 กย. 64 15:15:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,048 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74   | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๒,๗๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖