สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,403
 เรื่อง : หัวหน้าส่วนราชการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และชอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับ : 113 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:28:15 น. ]

รับแล้ว : 69 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 44 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,402
 เรื่อง : ส่งข้อมูลกองทุนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:28:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,401
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:26:34 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,400
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 2 - 15 พฤศจิกายน 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:26:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,399
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:23:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,398
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 2 - 15 พฤศจิกายน 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:23:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,397
 เรื่อง : หัวหน้าส่วนราชการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และชอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับ : 250 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:22:34 น. ]

รับแล้ว : 100 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 150 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,396
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:19:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,395
 เรื่อง : หัวหน้าส่วนราชการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และชอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับ : 250 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:17:36 น. ]

รับแล้ว : 102 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 148 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,394
 เรื่อง : หัวหน้าส่วนราชการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และชอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับ : 45 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 15:03:03 น. ]

รับแล้ว : 41 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,393
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 และนักเรียนทุนฯ ดีเด่น รุ่นที่ 11 ครูดีเด่น ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 14:46:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,392
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 14:29:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,391
 เรื่อง : การป้องกันอุบัติภัยกรณีการจมน้ำ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 14:06:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,390
 เรื่อง : แจ้งความประสงค์ดำเนินการรวมมิเตอร์และโอนเปลี่ยนชื่อ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าคลินิกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 14:01:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,389
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อใช้ในพิธีมอบกระบือพระราชทาน
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 14:01:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,388
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแถลงข่าว โครงการวันลอยกระทง
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 12:00:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,387
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแถลงข่าว โครงการวันลอยกระทง
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:58:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,386
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแถลงข่าว โครงการวันลอยกระทง
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:55:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,385
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแถลงข่าว โครงการวันลอยกระทง.
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:53:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,384
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เพิ่มขีดความสามารถและรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสด้านสุขาภิบาลอาหารในการควบคุม กำกับการการประกอบการของสถานประกอบการในพืันที่ท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Coference : Cisco Web
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 11:48:12 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74   | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๑๕๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖