สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 52,733
 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 16:07:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,732
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดเต้น หอการค้าอุตรดิตถ์ cover dance 2023
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:57:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,731
 เรื่อง : สำเนาประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธีตระกูลทองเชิดเพื่อวัดใหม่สามัคคีธรรม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:57:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,730
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในภาพร่วมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:57:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,728
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดเต้น หอการค้าอุตรดิตถ์ cover dance 2023
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:54:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,727
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนดใหม่
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:50:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,726
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ให้จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งของที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:47:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,724
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดเต้น หอการค้าอุตรดิตถ์ cover dance 2023
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:44:33 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,723
 เรื่อง : ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:42:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,722
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดเต้น หอการค้าอุตรดิตถ์ cover dance 2023
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:42:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,721
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมวิชาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:41:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,719
 เรื่อง : ขอนำส่งคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมชนกลุ่มน้อย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:25:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,717
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:24:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,716
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดเต้น หอการค้าอุตรดิตถ์ cover dance 2023
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:23:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,713
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมุลโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566)
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:18:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,712
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:17:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,711
 เรื่อง : ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 15:08:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,709
 เรื่อง : ขอลาพักผ่อนและออกนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 14:44:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,708
 เรื่อง : การจัดเตรียมข้อเสนอแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในวาระต่างๆ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 14:34:54 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,707
 เรื่อง : ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตค. 66 14:33:05 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,783 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85   | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๔๔๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖