สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 44,122
 เรื่อง : อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 15:11:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,120
 เรื่อง : รายงานการรับบริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:58:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,119
 เรื่อง : รายงานการรับบริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:56:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,117
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานผู้เสียชีวิต
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:45:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,116
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:44:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,115
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบริหารราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:38:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,114
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมโครงการ ?เมืองยั่งยืน 2023?
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:37:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,113
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อกำหนดจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:35:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,112
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถยนต์สำนักงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:31:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,111
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:26:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,109
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจจุดติดตั้งป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 14:14:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,107
 เรื่อง : สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 13:58:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,106
 เรื่อง : สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำหมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 13:56:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,105
 เรื่อง : สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 13:55:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,104
 เรื่อง : ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 13:35:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,103
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 13:32:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,101
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 13:26:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,100
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเตือนภัยการนำตราสัญญาลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรมมาหลอกลวงประชาชน
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 13:21:03 น. ]

รับแล้ว : 215 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 195 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,098
 เรื่อง : ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 13:17:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,097
 เรื่อง : ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม 2. อบต.นานกกก 3. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 เมย. 66 13:13:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103   | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๒๖๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖