สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,077
 เรื่อง : สรุปผลการประชุม/ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 38/2564
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง 2. อบต.บ้านเสี้ยว 3. อบต.สองคอน 4. อบต.ฟากท่า 5. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 กย. 64 09:09:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,076
 เรื่อง : แต่งตั้งนายกกิ่งกาชาดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอ เหรัญญิกกิ่งกาชาดอำเภอ และเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 กย. 64 09:02:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,074
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) ที่ 122564 และคำสั่งนายกรัฐมนตร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 กย. 64 09:00:57 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,073
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระแท่นศิลาอาสน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 17:23:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,072
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระแท่นศิลาอาสน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 17:22:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,071
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 17:21:08 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,070
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 17:20:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,069
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 17:10:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,068
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมปฏิบัติงานติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 16:46:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,067
 เรื่อง : มอบหมายให้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 16:22:04 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,066
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นงบอำนวยการส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม)และค่าสาธารณูปโภค)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 15:36:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,065
 เรื่อง : โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2563
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 15:31:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,064
 เรื่อง : โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2563
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 15:28:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,063
 เรื่อง : โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2563
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 15:24:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,062
 เรื่อง : โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2563
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 15:22:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,061
 เรื่อง : รายงนผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 15:15:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,060
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 15:07:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,059
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสนองพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 14:59:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,058
 เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 14:57:01 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,057
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสนองพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 กย. 64 14:54:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,052 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103   | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๓,๕๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖