สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 56,425
 เรื่อง : การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ผังเมืองรวมชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 10:28:43 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,424
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด 4. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 10:07:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,423
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 10:00:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,422
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านฝาย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:59:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,421
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:57:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,420
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไผ่
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:56:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,419
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านเสี้ยว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:54:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,418
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.เด่นเหล็ก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:49:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,417
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.ฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:48:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,416
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการจัดงานสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:46:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,415
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ระดับอำเภอ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:38:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,414
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:36:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,413
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 60 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:34:56 น. ]

รับแล้ว : 51 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,412
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:33:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,411
 เรื่อง : การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิซาทหารชั้นปีที่ ๒ และ ๓
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 มค. 67 09:25:23 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,410
 เรื่อง : ขอเลื่อนเวลาการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 มกราคม 2567
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 17:25:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,409
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดงานและร่วมให้บริการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 16:43:22 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,408
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดงานและร่วมให้บริการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 16:41:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,407
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดงานและร่วมให้บริการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 16:40:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,406
 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 16:28:01 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,748 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103   | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๑๐,๖๖๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖