สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,295
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 14:49:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,294
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุม/ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 14:47:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,293
 เรื่อง : โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากลไกลOTOS
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 14:40:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,292
 เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 14:14:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,291
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการดำเนินการทางวินัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 13:28:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,290
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 13:12:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,289
 เรื่อง : ขอส่งรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือน มกราคม 2566)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 13:01:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,288
 เรื่อง : การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 11:59:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,287
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 409 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 11:21:27 น. ]

รับแล้ว : 205 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 204 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,286
 เรื่อง : มอบหมายให้เข้าประชุมแทน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 11:14:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,285
 เรื่อง : ขอเอกสารเพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 11:08:16 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,284
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 11:03:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,283
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมแพทย์แผนไทยเพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 10:58:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,282
 เรื่อง : การประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดค่ำเป้าหมายและการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดคลินิก ให้คำปรึกษาดำเนินงาตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 10:55:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,281
 เรื่อง : การป้องปราบปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM 2.5
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 10:33:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,279
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 10:31:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,278
 เรื่อง : การป้องปราบปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM 2.5
ผู้รับ : 154 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 10:30:20 น. ]

รับแล้ว : 104 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,276
 เรื่อง : ขอเชิญตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 09:46:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,275
 เรื่อง : ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการแผนและ การจัดทำระบบข้อมูล ศูนย์ช่วยเหลือสังคม อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 09:36:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,273
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กพ. 66 09:15:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95   | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๘๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖