สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,362
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมตามสุขบัญญัติต้อนรับเปิดเ่ทอม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 10:30:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,361
 เรื่อง : ส่งข้อราชการการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 10:25:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,360
 เรื่อง : แจ้งกำหนดการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 10:05:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,359
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข)
ผู้รับ : 396 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 09:43:33 น. ]

รับแล้ว : 196 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 200 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,357
 เรื่อง : เร่งรัดการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ และโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 09:35:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,356
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรเสวนา KM ONLINE
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 08:57:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,355
 เรื่อง : สำรวจความคิดเห็นในการจัดทำเนียบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์แบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 17:12:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,354
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 16:38:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,353
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและผู้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 16:35:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,352
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 16:25:27 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,351
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 16:23:26 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,350
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 16:21:10 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,349
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 16:17:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,348
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้ห้องประชุมสวางคบุรี
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 16:17:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,347
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้ห้องประชุมสวางคบุรี
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 16:13:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,346
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทนาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2564
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 15:59:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,345
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 15:43:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,344
 เรื่อง : แบบแจ้งกิจกรรมที่ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 15:36:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,343
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 และวันที่ 28 มีนาคม 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 14:50:01 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,342
 เรื่อง : การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 14:49:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95   | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๕๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖