สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 56,601
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม ITA ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:32:04 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,600
 เรื่อง : ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาร 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:30:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,599
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ปีที่ 9 และวันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:30:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,598
 เรื่อง : ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาร 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:26:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,597
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการศึกษาดูงาน
ผู้รับ : 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:25:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,596
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช.
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:25:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,595
 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:24:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,594
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม ITA ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:23:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,593
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช.
ผู้รับ : 235 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:23:36 น. ]

รับแล้ว : 177 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 58 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,592
 เรื่อง : รายงานประมาณการเศรษฐกิจ ไตรมาส4/2566
ผู้รับ : 225 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:20:56 น. ]

รับแล้ว : 168 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 57 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,591
 เรื่อง : ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาร 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:19:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,590
 เรื่อง : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:15:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,587
 เรื่อง : การขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:05:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,586
 เรื่อง : การขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:03:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,585
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคม การขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 16:00:13 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,584
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมสภากาแฟของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 15:53:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,583
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 15:50:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,582
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 15:49:14 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,581
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 15:48:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,580
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 มค. 67 15:43:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,748 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95   | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๐๙,๙๒๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖