สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,595
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 15 มิย. 67 13:48:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,594
 เรื่อง : สืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 18:22:39 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,592
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 17:28:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,591
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 17:09:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,590
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับวิทยากรโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 รุ่นที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 17:03:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,589
 เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 16:43:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,588
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 16:19:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,587
 เรื่อง : การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 192567 และครั้งที่ 202567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 16:04:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,586
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านแผ่นนดินธรรม แผ่นดินทอง
ผู้รับ : 1. รพ.สต.บึงท่ายวน 2. รพ.สต.คอรุม 3. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:51:02 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,585
 เรื่อง : แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยการตัดวงจรลูกสุกร ทำหมัน ปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:41:42 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,584
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:41:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,583
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:32:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,582
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง เดือน มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:11:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,581
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 14:53:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,580
 เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 14:50:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,579
 เรื่อง : การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ กีฬาท่าเหนือสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 14:03:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,578
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 13:56:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,577
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย พ.ศ.2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 13:52:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,576
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทรัพยากร ตอบโต้สถานการณ์ กรณีโรคไข้เลือดออก ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2567
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 13:41:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,575
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 6/2567
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 13:30:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,615 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99   | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๙๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖