สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,866
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 10:58:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,865
 เรื่อง : สรุปผลการติดตามบังคับใช้กฏหมายยาเสพติด
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 10:26:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,864
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 10:25:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,863
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 229 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 10:22:37 น. ]

รับแล้ว : 173 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 56 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,862
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่ดต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 10:08:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,861
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 10:07:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,860
 เรื่อง : ขอส่งแผนความร่วมมือเพื่อการยกระดับดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 10:03:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,859
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 10:01:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,858
 เรื่อง : โครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 09:52:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,857
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 09:48:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,856
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการอบรมโครงการ "การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้วเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 09:41:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,855
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 09:33:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,854
 เรื่อง : การคัดเลือกคนดีศรีอุตรดิตถ์ บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ประจำปี 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 09:30:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,853
 เรื่อง : ส่งแบบประเมินตนเอง โครงการเฝ้าระวังยาเสพติด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 09:19:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,851
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 09:05:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,850
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมศิลาอาสน์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มิย. 65 08:59:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,849
 เรื่อง : ส่งหนังสือการสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 17:10:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,848
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904ฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 16:30:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,847
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 16:29:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,846
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904ฯ
ผู้รับ : 220 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 16:27:23 น. ]

รับแล้ว : 166 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 54 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26   | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๔๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖