สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,783
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ฺ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:43:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,782
 เรื่อง : การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:43:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,781
 เรื่อง : ขอรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนา เทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำเดือนมีนาคม 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:40:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,779
 เรื่อง : ขอมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:30:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,778
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:26:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,777
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:24:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,776
 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรม "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:23:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,775
 เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธธปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 82 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:22:21 น. ]

รับแล้ว : 76 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,774
 เรื่อง : ขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:21:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,773
 เรื่อง : ขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:17:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,772
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การให้สัตยาบันรับรองการดำเนินการและการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:14:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,771
 เรื่อง : รายงานผลดำเนินการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:10:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,769
 เรื่อง : แจ้งการอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5)
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 09:02:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,768
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.สองคอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 08:59:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,767
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 08:58:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,766
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 08:26:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,765
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด ฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มีค. 66 18:10:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,764
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิกสนเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มีค. 66 17:03:20 น. ]

รับแล้ว : 72 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,763
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้าเรียน
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มีค. 66 16:56:15 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,762
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 มีค. 66 16:50:09 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26   | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๙๐๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖