สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,657
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 10:02:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,656
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรม ?เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม?
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 09:58:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,655
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประตูน้ำ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเพื่อรับการสนันสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 09:57:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,654
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 09:56:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,653
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ? 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 09:53:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,652
 เรื่อง : ประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.จังหวัด)
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 09:50:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,651
 เรื่อง : เชิญประชุมประจำเดือน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 09:48:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,650
 เรื่อง : สรุปผลการประชุม/ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 09:37:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,649
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลเพื่อซ่อมแซมถนน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ผาเลือด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 08:50:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,648
 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 08:35:40 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,647
 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 08:31:23 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,646
 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 08:22:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,645
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 22 พค. 65 08:37:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,644
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 พค. 65 21:11:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,643
 เรื่อง : ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารเเละผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 พค. 65 11:39:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,642
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ?เพชรพัสดุ? ประจำปี 2565
ผู้รับ : 61 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 พค. 65 11:32:54 น. ]

รับแล้ว : 51 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,641
 เรื่อง : รายงานผลการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 17:34:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,640
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 17:23:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,639
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 17:22:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,638
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตสินค้าพืชผักมาตรฐานปลอดภัยครบวงจรสู่เกษตรสร้างมูลค่า (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2565)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 17:06:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81   | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๕๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖