สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 54,175
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:31:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,174
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลพิชัย
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:30:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,173
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ (กอช.) ในกลุ่มนักเรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:24:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,172
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 3. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ 5. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 26 พย. 66 19:10:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,171
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 25 พย. 66 09:56:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,170
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 3. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1 4. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 25 พย. 66 09:55:02 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,169
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนรถยนต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 25 พย. 66 09:53:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,168
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนรถยนต์
ผู้รับ : 1. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 25 พย. 66 09:52:51 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,167
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 25 พย. 66 09:51:08 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,166
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 25 พย. 66 09:49:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,165
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การนำนักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 22:32:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,164
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 22:27:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,163
 เรื่อง : แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์(ฉบับปรับปรุง)
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 17:33:30 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,162
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 17:14:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,161
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กรเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องวันสตรีสากล ประจำปี 2567
ผู้รับ : 87 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 17:08:34 น. ]

รับแล้ว : 75 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 12 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,160
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 17:05:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,159
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 17:01:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,158
 เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเซ่า
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:56:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,157
 เรื่อง : แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:46:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,156
 เรื่อง : การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:43:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,782 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19   | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๘๑๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖