สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,415
 เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 17 พค. 65 10:25:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,414
 เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 17 พค. 65 10:12:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,413
 เรื่อง : การสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในระบบGFMIS
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 17 พค. 65 10:04:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,412
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดทำบัตรประชาชนจิตอาสาฯ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง) 3. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 17 พค. 65 09:35:10 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,411
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฏหมายยาเสพติด
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 17 พค. 65 09:34:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,410
 เรื่อง : ผังรายการ "พบปะส่วนราชการ" ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:43:04 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,409
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:41:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,408
 เรื่อง : ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของ ศอญ
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:40:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,407
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:40:01 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,406
 เรื่อง : ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของ ศอญ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:39:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,405
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:39:35 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,404
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:37:45 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,403
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:35:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,402
 เรื่อง : ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:16:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,401
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการ์อุทกภัยก่อนเข้าฤดูฝน ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:14:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,400
 เรื่อง : ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:14:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,399
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมในจังหวัด รุ่นที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:09:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,398
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยก่อนเข้าฤดูฝน ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:56:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,397
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา Km online
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:48:21 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,396
 เรื่อง : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:45:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 774 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19   | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๐๗๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖