สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,867
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ - ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ฯ วันที่ 2 เม.ย. 66 (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 มีค. 66 09:29:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,866
 เรื่อง : ขอให้จัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 มีค. 66 09:29:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,865
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคณะทำงานตรวจสภานที่พักซากสัตว์เอกชน (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 มีค. 66 09:15:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,864
 เรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเขารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี พใศใ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 มีค. 66 09:14:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,863
 เรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเขารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี พใศใ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 มีค. 66 09:12:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,862
 เรื่อง : ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 มีค. 66 08:18:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,861
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 มีค. 66 08:10:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,860
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 มีค. 66 07:57:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,859
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 16:49:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,858
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับโครงการสตรีอุตรดิตถ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 16:43:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,857
 เรื่อง : การให้บริการด้านแรงงานเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 16:41:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,856
 เรื่อง : งานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 16:02:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,855
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 15:58:48 น. ]

รับแล้ว : 200 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 210 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,854
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ก้าวท้าใจ งานเดิน วิ่ง "ลับแล ปันสุข"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 15:53:39 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,853
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ งานเดิน วิ่ง "ลับอล ปันสุข"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 15:42:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,852
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการประชุม
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 15:41:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,851
 เรื่อง : หนังสือตอบรับนักเรียนเข้าฝึกงาน
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 15:40:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,850
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ งานเดิน วิ่ง "ลับแล ปันสุข"
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 15:14:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,849
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ งานเดิน วิ่ง "ลับแล ปันสุข"
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 15:11:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,848
 เรื่อง : ส่งแบบรายงานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 มีค. 66 14:55:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22   | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๗๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖