สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,758
 เรื่อง : การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 11:02:34 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,757
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเปิดด่านทางเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:59:27 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,756
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:59:11 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,755
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:54:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,754
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:38:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,753
 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.อต.พ.ค.65 แจ้ง มรอ.
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:31:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,752
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินและใบKTB
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:31:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,751
 เรื่อง : ขอรับการสนับสุนนกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์ฺน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมชาชินี
ผู้รับ : 1. อบต.นายาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:28:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,749
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2566-2570 ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:23:52 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,748
 เรื่อง : ขอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนงานหรือโครงการที่ 3
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:18:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,747
 เรื่อง : ขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพิมลลักษณพระบรมชาชินี
ผู้รับ : 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:16:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,746
 เรื่อง : พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:04:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,745
 เรื่อง : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 10:00:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,743
 เรื่อง : จัดส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:47:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,742
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการบันทึกข้อมูลฯและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ ในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:39:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,741
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 4. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประกันสังคมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:26:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,740
 เรื่อง : การประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:25:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,739
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:24:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,738
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเรื่องการบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:17:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,737
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างครบ 4 ปี ในปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 พค. 65 09:05:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 774 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๑,๙๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖