สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 34,880
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 17:33:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,878
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร "วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 9
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 17:02:15 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,877
 เรื่อง : ขอเชิญรับเกียรติบัตร
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 16:53:00 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,876
 เรื่อง : ขอเชิญรับเกียรติบัตร
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 16:48:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,875
 เรื่อง : การโอนครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 16:48:45 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,874
 เรื่อง : การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 16:13:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,873
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียว/พื้นที่สาธารณะในพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 16:06:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,872
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกันยายน 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 15:31:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,870
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอยกเลิกการประชุมหารือการจัดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 15:05:29 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,869
 เรื่อง : โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 15:03:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,868
 เรื่อง : รายงานการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:57:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,867
 เรื่อง : การจัดทำบัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานสัสดีจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:54:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,866
 เรื่อง : การจัดทำบัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:47:25 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,865
 เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:16:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,864
 เรื่อง : ขอคามอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:08:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,863
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:08:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,862
 เรื่อง : ขอคามอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:06:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,861
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับการประเมินติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน 2. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:03:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,860
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:19:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,859
 เรื่อง : โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:18:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๘๖๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖