สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 62,826
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลที่มีจิตอาสาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ
ผู้รับ : 1. อบต.นานกกก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 09:18:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,824
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตุฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 09:02:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,822
 เรื่อง : (ส่งเอกสารแนบเพิ่มเติม QR CODE แผนที่จัดสัมมนา) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา อมรมความรู้วัสดุสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พค. 67 08:25:08 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,821
 เรื่อง : ขอคัดทะเบียนราษฎร
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 19:09:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,820
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร้อยตำรวจเอกมณเฑียร อยู่ทิม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 18:21:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,819
 เรื่อง : การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 18:04:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,818
 เรื่อง : แจ้งแนวทางปฏิบัติการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 17:53:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,817
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 17:48:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,816
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 17:39:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,815
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 17:10:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,814
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 17:09:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,813
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "สกสค. พบเพื่อนครู และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 16:47:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,812
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "สกสค. พบเพื่อนครู และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 16:46:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,811
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "สกสค. พบเพื่อนครู และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 16:45:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,810
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "สกสค. พบเพื่อนครู และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 16:44:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,809
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "สกสค. พบเพื่อนครู และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 16:43:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,808
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "สกสค. พบเพื่อนครู และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ผู้รับ : 1. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 16:42:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,807
 เรื่อง : การรายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 16:35:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,806
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 16:29:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,805
 เรื่อง : ส่งข้อมูลการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พค. 67 16:14:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,848 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89   | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๘,๔๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖