สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,430
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลน้ำริด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 13:32:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,429
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 1 จังหวัด 1 sport event "เมืองโบราณรันนิ่ง (วิ่่ง กิน เที่ยว)"
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 13:32:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,428
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลน้ำริด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 13:31:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,427
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลน้ำริด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 13:29:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,425
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU การหนุนเสริมจังหวัด เพื่อความปลอดภัยทางถนนอำเภอ
ผู้รับ : 41 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 13:11:04 น. ]

รับแล้ว : 40 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,424
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจชีพจรการศึกษาไทย ปี 2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 13:07:37 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,422
 เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ผู้รับ : 150 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 12:33:59 น. ]

รับแล้ว : 97 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 53 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,421
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 12:30:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,420
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 12:18:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,419
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 12:13:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,418
 เรื่อง : ขอแก้ไขค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ ๒ "เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 12:06:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,417
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สอบถามกรรมสิทธิ์ที่ดินริมคลองโพ เพื่อดำเนินการโครงการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโพ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 12:06:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,416
 เรื่อง : ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 409 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 11:54:09 น. ]

รับแล้ว : 210 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 199 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,415
 เรื่อง : ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 11:53:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,414
 เรื่อง : การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ความยาว 250 เมตร ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 11:53:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,413
 เรื่อง : ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 11:52:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,412
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 11:50:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,411
 เรื่อง : ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดเเทนของกรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 11:43:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,410
 เรื่อง : 0232ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงานประจำปีการศึกษา 2565
ผู้รับ : 1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 11:40:49 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,409
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2566
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 11:34:27 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89   | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๕๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖