สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,357
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 08:55:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,356
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินศูนย์ราชการสะดวกประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 17:08:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,355
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินศูนย์ราชการสะดวกประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 16:56:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,354
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 16:16:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,352
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 16:10:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,351
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว1332 ลว 25 ตค 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 16:09:23 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,350
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินศูนย์ราชการสะดวกประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 185 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 16:09:18 น. ]

รับแล้ว : 45 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 140 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,349
 เรื่อง : รายงานข้อมูลการดำเนินงานกองทุนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศุนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 16:07:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,348
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 16:04:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,347
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว1332 ลว 25 ตค 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 15:52:26 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,346
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว1332 ลว 25 ตค 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 15:49:14 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,345
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว1332 ลว 25 ตค 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 15:44:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,344
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.5/ว1331 ลว 25 ตค.65 เรื่อง การถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 15:31:41 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,343
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.5/ว1331 ลว 25 ตค.65 เรื่อง การถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 15:28:49 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,342
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.5/ว1331 ลว 25 ตค.65 เรื่อง การถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 15:26:19 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,341
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.5/ว1331 ลว 25 ตค.65 เรื่อง การถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 15:13:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,340
 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ในการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบ ?เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์?
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 15:11:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,339
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 15:09:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,338
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 14:57:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,337
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชม
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 พย. 65 14:51:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76   | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๒๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖