สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,806
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 12:36:42 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,805
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้รับ : 146 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 12:33:36 น. ]

รับแล้ว : 99 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 47 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,804
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 12:32:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,803
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 12:30:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,802
 เรื่อง : แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟืองเสียชีวิต
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ท่ามะเฟือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 12:25:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,801
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำคู่มือปฏิบัติการดูแลรักษาเขตแดนในพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 12:20:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,800
 เรื่อง : เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมค่ะ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 12:01:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,799
 เรื่อง : ขอแจ้งเลื่อนการออกตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 11:37:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,798
 เรื่อง : ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 11:32:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,797
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษญ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2567 (On-site และOnline)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 11:28:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,796
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษญ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2567 (On-site และOnline)
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 11:25:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,795
 เรื่อง : เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 11:22:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,794
 เรื่อง : การแต่งตั้งคระทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 11:09:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,793
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 11:03:41 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,792
 เรื่อง : สรุปรายงานประชุมแพทย์แผนไทยเพื่อชี้่แจงประเด็นการดำเนินงานสำคัญของจังหวัด ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 10:59:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,791
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 10:51:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,790
 เรื่อง : การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 10:48:31 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,789
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้ 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 10:13:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,788
 เรื่อง : ่ขออนุญาตลากิจและออกนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 09:48:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,787
 เรื่อง : การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 เมย. 67 09:42:19 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,848 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136   | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๘๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖