สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,969
 เรื่อง : การควบคุมสถานประกอบธุรกิจโรงแรมในวันสำคัญทางศาสนา
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 12:47:59 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,968
 เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานผุ้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 12:38:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,967
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมในพิธีบรรพชาอุปสบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 12:12:07 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,966
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 11:31:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,965
 เรื่อง : การจัดงาน เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 11:30:29 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,964
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุตรดิตถ์ (กจร.)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 11:03:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,963
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 10:48:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,962
 เรื่อง : การจัดงาน เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 10:45:41 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,961
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โทรสารแจ้งเตือนสภาพอากาศ
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 10:37:51 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,960
 เรื่อง : การจัดงาน เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 10:26:12 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,959
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ยกเลิกแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID ? 19)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 10:17:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,958
 เรื่อง : คำร้องขอย้ายข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 10:03:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,957
 เรื่อง : เชิญประชุมหน่วยงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อหารือแนวคิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนประเด็นที่จพเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับเรื่องสำคัญประจำปี 2565 ครั้งที่4/2565(รายชื่อแจ้งท้าย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 09:54:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,955
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 09:50:26 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,954
 เรื่อง : การจัดงาน ?เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565?
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 09:49:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,950
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กค. 65 18:37:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,949
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กค. 65 18:35:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,948
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กค. 65 18:34:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,947
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กค. 65 18:32:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,946
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กค. 65 18:31:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131   | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๑๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖